หน่วยสมรรถนะ

วางแผนดูแลรักษาอ้อย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-030ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนดูแลรักษาอ้อย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ดูแลรักษาอ้อย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการวางแผนดูแลรักษาอ้อย ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนควบคุมน้ำในไร่อ้อย การวางแผนให้ปุ๋ย และการวางแผนป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวางแผนดูแลรักษาอ้อย สามารถวางแผนเพื่อให้น้ำ ให้ปุ๋ย และป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย ทั้งโดยการใช้สารเคมี โดยชีววิธี หรือวิธีกล

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B311 วางแผนให้น้ำในไร่อ้อย

1.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้น้ำอ้อย
1.2 กำหนดแผนการให้น้ำอ้อย

B312 วางแผนให้ปุ๋ยอ้อย

2.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยอ้อย
2.2 กำหนดแผนการให้ปุ๋ยอ้อย

B313 วางแผนป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย

1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูอ้อยและการป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย
2. กำหนดแผนการป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ค) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การวางแผนดูแลรักษาอ้อย
  2. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลการให้น้ำ ให้ปุ๋ย และป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย
  3. การคำนวณอัตราการให้ปุ๋ย อัตราการฉีดพ่นสารเคมี
  
(ง) ความต้องการด้านความรู้
  1. การให้น้ำ ให้ปุ๋ยตามความต้องการของอ้อยที่ระยะการเจริญเติบโตต่างๆ
  2. การป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อยอย่างถูกวิธีให้ได้ผลและปลอดภัย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  (จ) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) หรือการปฏิบัติงานจริง ที่สังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ฉ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  (ช) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินใช้การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง (ซ) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน: การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  2. พิจารณาหลักฐานความรู้: หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ค) คำแนะนำ
  N/A
  
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การวางแผนให้น้ำในไร่อ้อย คือการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดแผนการให้น้ำ และจัดการให้เป็นไปตามแผน โดยกำหนดช่วงเวลาและระยะเวลาการให้น้ำตามปริมาณฝน ระยะการเจริญเติบโต และความต้องการน้ำของอ้อย
  2. การวางแผนให้ปุ๋ยอ้อย คือการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดแผนให้ปุ๋ยตามระยะการเจริญเติบโตของอ้อย และจัดการให้เป็นไปตามแผน ตั้งแต่การกำหนดชนิดปุ๋ย อัตราปุ๋ย และช่วงระยะ เวลาการให้ปุ๋ย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดและสภาพดิน พันธุ์อ้อย ความต้องการธาตุอาหารแต่ละช่วงเวลาของอ้อย และสภาพแวดล้อมอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ควรมีการวิเคราะห์ดินเพื่อทราบปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินก่อน เพื่อให้ปุ๋ยตามที่จำเป็น
  3. การวางแผนป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย คือการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของศัตรูอ้อย วิธีการป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย เพื่อนำมากำหนดแผนป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อยตามช่วงการเข้าทำลาย การเลือกใช้วิธีป้องกัน/กำจัดด้วยชีววิธี หรือใช้วิธีกล หรือใช้สารเคมี ชนิดของสารเคมีที่จะใช้ มีการวางแผนป้องกันก่อนการเข้าทำลาย และกำจัดศัตรูพืชเมื่อเกิดการระบาด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 2. หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค หรือการปฏิบัติงานจริง 3. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์
วางแผนดูแลรักษาอ้อย