หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผลงานผลิตหรือบริการ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประเมินผลงานผลิตหรือบริการ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกข้าว

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานผลิตหรือบริการ ที่ผลิตได้ในขั้นตอนของกระบวนการการเพาะปลูกข้าว ซึ่งประกอบด้วย การวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน และการประเมินต้นทุน และผลกำไร
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน และสามารถประเมินต้นทุนและผลกำไร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A521 วินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน

1.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.2 ประเมินผลผลผลิตที่ได้รับ

A522 ประเมินผลต้นทุนและผลกำไร

2.1 ประเมินต้นทุนค่าใช้จ่าย
2.2 ประเมินรายรับ
2.3 ประเมินผลกำไร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน
  2. การประเมินต้นทุนและผลกำไร
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  วิธีการประเมินต้นทุน รายรับ และผลกำไร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) หรือการปฏิบัติงานจริง ที่สังเกตความสามารถในการวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลประเมินจากแบบสอบข้อเขียน หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน: การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  2. พิจารณาหลักฐานความรู้: การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน คือการวินิจฉัยผลงานขณะทำงานหรือหลังการทำงานว่า การปฏิบัติงานนั้นถูกต้องเหมาะสมตามหลักการหรือไม่ ผลงานที่ดีควรเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นงานบริการของผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ผู้ปลูกข้าว ผู้ดูแลรักษาข้าว และผู้เก็บเกี่ยวข้าว หรือเป็นงานการผลิตข้าวของเกษตรกรเพาะปลูกข้าว
  2. การประเมินต้นทุนและผลกำไร คือการสำรวจข้อมูลปัจจัยการผลิตเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายการลงทุนผลิตข้าว หรือที่เป็นต้นทุนการรับงานบริการในขั้นตอนต่างๆ ของการเพาะปลูกข้าว และการคำนวณรายรับจากผลผลิตหรือบริการ เพื่อนำมาคำนวณผลกำไร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 3. หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 4. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการการผลิตหรือบริการการเพาะปลูกข้าว