หน่วยสมรรถนะ

วางแผนดูแลรักษาข้าว

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนดูแลรักษาข้าว

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ดูแลรักษาข้าว

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการวางแผนดูแลรักษาข้าว ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนควบคุมน้ำในแปลงข้าว การวางแผนให้ปุ๋ย และการวางแผนป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าว
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวางแผนดูแลรักษาข้าว สามารถวางแผนเพื่อควบคุมน้ำ ให้ปุ๋ย และป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าว ทั้งโดยการใช้สารเคมี โดยชีววิธี หรือโดยวิธีกล

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A311 วางแผนควบคุมน้ำในแปลงข้าว

1.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้น้ำข้าว
1.2 กำหนดแผนการให้น้ำข้าว

A312 วางแผนให้ปุ๋ยข้าว

2.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยข้าว
2.2 กำหนดแผนการให้ปุ๋ยข้าว

A313 วางแผนป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าว

1.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูข้าวและการป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าว
2.1 กำหนดแผนการป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าว

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การวางแผนดูแลรักษาข้าว
  2. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลการให้น้ำ ให้ปุ๋ย และป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าว
  3. การคำนวณอัตราการให้ปุ๋ย อัตราการฉีดพ่นสารเคมี
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การให้น้ำ ให้ปุ๋ย ตามความต้องการของข้าวที่ระยะการเจริญเติบโตต่างๆ
  2. การป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าวอย่างถูกวิธีให้ได้ผลและปลอดภัย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) หรือการปฏิบัติงานจริง ที่สังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินใช้การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน: การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  2. พิจารณาหลักฐานความรู้: หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การวางแผนให้และควบคุมน้ำในแปลงข้าว คือการกำหนดแผนการให้น้ำ และจัดการควบคุมระดับน้ำให้เป็นไปตามแผน ตั้งแต่การนำน้ำเข้าแปลงปลูกเมื่อเตรียมดิน โดยกำหนดช่วง เวลา และระยะเวลาการให้น้ำ ตามระยะการเจริญเติบโตและความต้องการน้ำของข้าว
  2. การวางแผนให้ปุ๋ยข้าว คือการกำหนดแผนให้ปุ๋ยตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว และจัดการให้เป็นไปตามแผน ตั้งแต่การกำหนดชนิดปุ๋ย อัตราปุ๋ย และช่วงระยะเวลาการให้ปุ๋ย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดและสภาพดิน พันธุ์ข้าว ความต้องการธาตุอาหารแต่ละช่วงเวลาของข้าว ฤดูกาล และสภาพแวดล้อมอื่นๆ การให้ปุ๋ยต้องสามารถคำนวณปริมาณปุ๋ยที่ใช้ แล้วปรับตั้งเครื่องให้ปุ๋ยตามปริมาณที่คำนวณได้ และให้ปุ๋ยโดยคำนึงถึงผลตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม
  3. การวางแผนป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าว คือการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของศัตรูข้าว วิธีการป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าว เพื่อนำมากำหนดแผนป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าวตามช่วงการเข้าทำลาย การเลือกใช้วิธีป้องกัน/กำจัดด้วยชีววิธี หรือใช้วิธีกล หรือใช้สารเคมี กำหนดชนิดของสารเคมีที่จะใช้ การวางแผนป้องกันก่อนการเข้าทำลาย และกำจัดศัตรูพืชเมื่อเกิดการระบาด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 2. หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 3. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนดูแลรักษาข้าว