หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกข้าว

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ซ่อมบำรุงเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกข้าว

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกข้าว ประกอบด้วยการบริการ(service) และซ่อมแซม (repair) เครื่องเตรียมดินเพาะปลูกข้าว ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องเตรียมดินเพาะ ปลูกข้าว สามารถบริการเครื่องเตรียมดินตามคู่มือกำหนด และมีทักษะในการซ่อมแซมเครื่องเตรียมดิน โดยวิเคราะห์ปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้น และซ่อมแซมเมื่อเป็นงานซ่อมที่ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษช่วย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A151 บริการเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกข้าว

1.1 ศึกษาคู่มือประจำเครื่องเตรียมดิน
1.2 บริการเครื่องเตรียมดินตามคู่มือกำหนด

A152 ซ่อมแซมเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกข้าว

2.1 วิเคราะห์ปัญหาความเสียหายเพื่อตัดสินใจซ่อมแซมเครื่องเตรียมดิน
2.2 ซ่อมแซมเครื่องเตรียมดินในงานที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  กรณีใช้เครื่องเตรียมดินติดพ่วงกับรถแทรกเตอร์ คือ
  A12 ซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การบริการเครื่องเตรียมดินตามคู่มือกำหนด
  2. การวิเคราะห์ปัญหาความเสียหายของเครื่องเตรียมดิน
  3. การซ่อมแซมเครื่องเตรียมดิน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. จุดตรวจและวิธีบริการเครื่องเตรียมดินตามคู่มือกำหนด
  2. จุดที่เกิดปัญหาบ่อยๆ ของเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกข้าว และวิธีแก้ไข

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  หลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลประเมินจากแบบสอบข้อเขียน หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินสามารถใช้แบบสอบข้อเขียนประเมินได้ หรือประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  
(ง) วิธีการประเมิน
  พิจารณาหลักฐานความรู้: การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การบริการเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกข้าว คือการบำรุงรักษาเครื่องเตรียมดินตามชั่วโมงทำงานที่ผู้ผลิตกำหนดในคู่มือประจำเครื่อง ซึ่งจะกำหนดจุดที่ต้องบริการทุก 10, 50, 100 และ 500 ชั่วโมงทำงาน หรืออื่นๆ ที่ผู้ผลิตกำหนด
  2. การซ่อมแซมเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกข้าว คือการวิเคราะห์ปัญหาความเสียหายของเครื่องเตรียมดินเพื่อตัดสินใจซ่อมแซม เมื่อตรวจพบความเสียหายที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นงานซ่อมที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษ เช่น การเปลี่ยนใบมีดตัดของโรตารี่เมื่อบิ่น หัก หรือสึกหรอ การใช้ตะไบแต่งขอบผาลไถที่เสียรูป การตรวจซ่อมส่วนที่ชำรุด หลุดหลวม ตรวจขันให้แน่น ให้เครื่องเตรียมดินอยู่ในสภาพใช้งาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม 3. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์