หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ ประกอบด้วยการบริการและการซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ซึ่งการใช้งานรถแทรกเตอร์จำเป็นต้องมีการบริการตามที่ผู้ผลิตกำหนด โดยศึกษาจากคู่มือประจำรถแทรกเตอร์ เพราะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดและปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ สามารถบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ที่จุดต่างๆ ตามเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดในคู่มือประจำรถแทรกเตอร์ และสามารถซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ในงานซ่อมที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษช่วย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A121 บริการรถแทรกเตอร์

1.1 ศึกษาคู่มือประจำรถแทรกเตอร์
1.2 บริการรถแทรกเตอร์ตามคู่มือกำหนด

A122 ซ่อมแซมรถแทรกเตอร์

2.1 วิเคราะห์ปัญหาความเสียหายเพื่อตัดสินใจซ่อมแซมรถแทรกเตอร์
2.2 ซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ในงานที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การบริการรถแทรกเตอร์
  2. การวิเคราะห์ปัญหาเมื่อรถแทรกเตอร์เสีย
  3. การซ่อมแซมรถแทรกเตอร์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. จุดตรวจและวิธีบริการรถแทรกเตอร์ตามคู่มือกำหนด
  2. จุดที่เกิดปัญหาบ่อยๆ ของรถแทรกเตอร์ และวิธีแก้ไข

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  หลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลประเมินจากแบบสอบข้อเขียน หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินสามารถใช้แบบสอบข้อเขียนประเมินได้ หรือประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  
(ง) วิธีการประเมิน
  พิจารณาหลักฐานความรู้: การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การบริการรถแทรกเตอร์ (service) คือการบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ (maintenance) ตามชั่วโมงทำงาน ซึ่งผู้ผลิตกำหนดจุดที่ต้องบริการในคู่มือประจำรถแทรกเตอร์ทุก 10, 50, 100, 150, 300, 600 และ 1,200 ชั่วโมงทำงาน หรืออื่นๆ ตามที่ผู้ผลิตกำหนด เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง จึงต้องศึกษาจากคู่มือประจำรถแทรกเตอร์ ซึ่งอาจมีรายละเอียดบางอย่างแตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อคงสภาพอายุใช้งานของรถแทรกเตอร์
  การบริการรถแทรกเตอร์ประจำวัน คือการบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ทุก 10 ชั่วโมงการใช้งานตามที่คู่มือกำหนด เช่น ก่อนใช้งานต้องตรวจวัดและเติมน้ำมันเครื่องให้ได้ระดับ ระบายน้ำและตะกอนออกจากถ้วยกรองน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจน้ำในหม้อน้ำและเติมให้ได้ระดับ ทำความสะอาดหม้อกรองดักฝุ่น และตรวจอัดจาระบีที่จุดหล่อลื่น หลังใช้งานต้องทำความสะอาดรถแทรกเตอร์โดยเฉพาะครีบระบายความร้อน ตรวจตราจุดที่อาจเกิดชำรุดเสียหาย จุดที่ผิดปกติ เช่น ไฟส่องสว่าง ไฟเลี้ยว ไฟเบรก อุปกรณ์เครื่องวัด ตรวจฟังเสียงเครื่องยนต์ว่าปกติ เพื่อแก้ไขก่อนจะใช้งานต่อไป รวมทั้งเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับทำงานในวันต่อไป
  2. การซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ (repair) คือวิเคราะห์ปัญหาความเสียหายรถแทรกเตอร์เพื่อตัดสินใจซ่อมแซม เมื่อตรวจพบความเสียหาย ซึ่งเป็นงานซ่อมที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษ เช่น เปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟ ปรับตั้งเครื่องยนต์ ปรับระยะฟรีคลัตช์ ปรับระยะฟรีห้ามล้อ ไล่ลมระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ปรับความตึงสายพานหรือเปลี่ยนเมื่อหมดอายุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม 3. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประเมินผลงานผลิตหรือบริการ
ซ่อมบำรุงเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกข้าว