หน่วยสมรรถนะ

มาตรฐานความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยว

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-085ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  มาตรฐานความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยว

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยว โดยผู้ผ่านการสมรรถนะนี้ตองมีความรู้ความเข้าใจในหลัก วิธีการและลักษณะการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เก็บเกี่ยวได้อย่างปลอดภัย วิธีการเก็บรักษาอุปกรณ์การเก็บเกี่ยว และวิธีการระวังด้านความปลอดภัยในระหว่างการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมัน รวมถึงสถานที่เก็บอุปกรณ์การเก็บเกี่ยว และมีทักษะกึ่งฝีมือในการปฎิบัติงานได้แก่ เตรียม เลือกและใช้อุปกรณ์เก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและปลอดภัย เคลื่อนย้ายและใช้อุปกรณ์การเก็บเกี่ยวได้อย่างปลอดภัย เก็บรักษาอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและป้องกันตัวระหว่างการเก็บเกี่ยว และวางอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวได้อย่างปลอดภัยต่อผู้ร่วมงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 2) มาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์การเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

P351 ใช้อุปกรณ์การเก็บเกี่ยวได้อย่างปลอดภัย

1.เลือกอุปกรณ์เก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับอายุปาล์มน้ำมัน
2. เตรียมอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวได้อย่างถูกต้อง
3. ใช้อุปกรณ์การเก็บเกี่ยวได้อย่างปลอดภัย
4. เก็บรักษาอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวได้อย่างถูกวิธี

P352 เคลื่อนย้ายอุปกรณ์การเก็บเกี่ยว

1.รู้วิธีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เก็บเกี่ยวได้อย่างปลอดภัย
2. รู้ลักษณะการเคลื่อนย้ายที่ถูกต้องและปลอดภัย
3. เคลื่อนย้ายอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวได้อย่างปลอดภัย

P353 ดูแลรักษาอุปกรณ์การเก็บเกี่ยว

1.รู้วิธีการรักษาอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวได้อย่างถูกต้อง
2. การเก็บรักษาอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวได้อย่างปลอดภัย
3. สถานที่เก็บอุปกรณ์การเก็บเกี่ยว

P354 ความปลอดภัยระหว่างการเก็บเกี่ยว

1.การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวระหว่างการเก็บเกี่ยว
2. การวางอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวได้อย่างปลอดภัยต่อผู้ร่วมงาน

P355 ความปลอดภัยระหว่างการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมัน

1.ระบุวิธีการระวังด้านความปลอดภัยในระหว่างการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมัน
2. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยในระหว่างการเก็บเกี่ยว
3. ใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ---N/A---

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับอายุปาล์มน้ำมัน 2) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์การเก็บเกี่ยว 3) มีทักษะในการเก็บรักษาอุปกรณ์การเก็บเกี่ยว 4) มีทักษะในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การเก็บเกี่ยว 5) มีทักษะในการเก็บเกี่ยว (ข) หลักฐานความรู้ 1) มีความรู้เกี่ยวกับเตรียมอุปกรณ์การเก็บเกี่ยว 2) มีความรู้ในการการใช้อุปกรณ์การเก็บเกี่ยว 3) มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์การเก็บเกี่ยวในระหว่างการเก็บเกี่ยว 4) มีความรู้เกี่ยวกับดูแลรักษาอุปกรณ์การเก็บเกี่ยว 5) มีความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การเก็บเกี่ยว

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน 2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ) 3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) 2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน 3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน
   2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน
   3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด

ขอบเขต (Range Statement)

  1) ความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน คือ การป้องกันตัวเองระหว่างการเก็บเกี่ยวให้มีความปลอดภัย ทั้งจากอุปกรณ์การเก็บเกี่ยว เพื่อนร่วมงาน และจากทะลายปาล์มน้ำมันที่ร่วงลงมาจากต้น 2) การดูแลรักษาอุปกรณ์การเก็บเกี่ยว คือ คือการดูแลอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว โดยนำอุปกรณ์ไปทำความสะอาด เก็บรักษา และดูแลให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน/หรือสถานการณ์จำลองจากการดูไฟล์วีดีโอ 4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สร้างโรงเรือนสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก (pre-nursery)
มาตรฐานความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยว