หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการขนส่งทะลายสดปาล์มน้ำมัน

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-084ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการขนส่งทะลายสดปาล์มน้ำมัน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขนส่งทะลายสดปาล์มน้ำมัน โดยผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน หลักการวางแผนการขนส่ง วิธีการและ ขั้นตอนการขนส่งทะลายสดปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องและรู้แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งรับซื้อ และมีทักษะกึ่งฝีมือในการปฏิบัติงานได้แก่ ลำเลียงและขนส่งทะลายสดปาล์มน้ำมันเพื่อการขนส่ง และสามารถประเมินผลหลังการขนส่งได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

P341 วางแผนการขนส่งทะลายสดปาล์มน้ำมัน

1. อธิบายวิธีการขั้นตอนขนส่งทะลายสดปาล์มน้ำมันที่ถูกต้อง
2. รู้แหล่งของข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งรับซื้อ (ลานเท)
3. วางแผนเบื้องต้นในการขนส่งทะลายสดปาล์มน้ำมัน

P342 ขนส่งทะลายสดปาล์มน้ำมัน

1.ลำเลียงทะลายสดปาล์มน้ำมันเพื่อการขนส่ง
2. ขนส่งทะลายสดปาล์มน้ำมัน
3. ประเมินผลผลิตหลังการขนส่ง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ---N/A---

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการขนส่งผลปาล์มน้ำมันได้อย่างปลอดภัย 2) มีทักษะในการขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ 3) มีทักษะในการขับรถในที่แคบและลาดชัน 4) มีทักษะในการลำเลียงทะลายสดปาล์มน้ำมันเพื่อการขนส่ง (ข) หลักฐานความรู้ 1) มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งของข้อมูลเกี่ยวแหล่งรับซื้อ (ลานเท) เพื่อวางแผนการขนส่งทะลายสดปาล์มน้ำมัน 2) มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของคุณภาพทะลาย 2) มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการขนส่ง 3) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการขนส่ง 4) มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายปาล์มน้ำมันล่วงหน้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน 2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ) 3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) 2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน 3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน 2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน 3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด

ขอบเขต (Range Statement)

  1) การขนส่งผลปาล์มน้ำมันที่มีประสิทธิภาพคือ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีประสบการณ์ในการขนส่งผลผลิตปาล์มน้ำมัน เพื่อลดการเสียหายของผลผลิตระหว่างการขนส่ง อีกทั้งสามารถส่งผลผลิตปาล์มน้ำมันได้ตรงตามเวลาคือ 24 ชั่วโมงหลังการเก็บเกี่ยว เพราะถ้าส่งช้าจะทำให้ค่าความเป็นกรดไขมันอิสระ หรือที่เรียกว่า FFA (Free Fatty Acid) มีค่าสูง น้ำมันจะเสียคุณภาพ
  2) การขนส่งผลปาล์มน้ำมันคือ การนำผลปาล์มน้ำมันจากสวนปาล์มน้ำมันหรือแหล่งผลิตไปยังจุดรับซื้อ ลานเท หรือปลายทาง
  3) เส้นทางการขนส่งคือ เส้นทางการขนย้ายผลผลิตปาล์มน้ำมันจากสวนหรือจากแหล่งผลิตไปยังจุดรับซื้อหรือปลายทาง
  4) กฎหมายการขนส่งหมายความถึง พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่ให้ความหมายของการขนส่งไว้ว่า การขนส่ง คือ การขนคน สัตว์หรือสิ่งของ โดยทางบกด้วยรถ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน/หรือสถาณการจำลองจากการดูวีดีโอ 4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมัน
สร้างโรงเรือนสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก (pre-nursery)