หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-074ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมการใส่ปุ๋ย โดยผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้องตามช่วงอายุปาล์มน้ำมัน และต้องมีทักษะกึ่งฝีมือ เกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ์การใส่ปุ๋ยและเตรียมอุปกรณ์การป้องกันตนเอง สามารถเลือกวิธีการใส่ปุ๋ยและปฎิบัติใส่ปุ๋ยตามช่วงอายุของปาล์มน้ำมันได้อย่างถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1) พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

P221 เตรียมอุปกรณ์เพื่อการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

1.เตรียมอุปกรณ์การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
2. เตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับการใส่ปุ๋ย

P222 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามวิธีการ

1.อธิบายวิธีการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
2. เลือกวิธีการใส่ปุ๋ยตามช่วงอายุของปาล์มน้ำมัน
3. ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามวิธีการที่ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ---N/A---

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการเตรียมอุปกรณ์การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน 2) มีทักษะในการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน 3) มีทักษะในการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน (ข) หลักฐานความรู้ 1) มีความรู้ในการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับการใส่ปุ๋ย 2) มีความรู้ในการเลือกวิธีการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามช่วงอายุของปาล์มน้ำมัน 3) มีความรู้ในการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน 2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ)
  3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน/พระราชบัญญัติ (พรบ.) ที่เกี่ยวข้อง
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
   2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน
   3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน
   2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน
   3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด

ขอบเขต (Range Statement)

  1) อุปกรณ์การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน คือ ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันในระหว่างการทำงาน 2) วิธีการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน คือ ทางเลือกหรือวิธีการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ปาล์มน้ำมันได้รับธาตุอาหาร ตรงตามความต้องการของปาล์มน้ำมันแต่ละช่วงอายุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงานหรือสถานการณ์จำลองจากการดูไฟล์วีดีโอ 4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ใส่ปุ๋ยในสวนยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อการอนุรักษ์ดิน