หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-073ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน โดยผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวางแผนเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน สูตรปุ๋ยพื้นฐานสำหรับปาล์มน้ำมันตามช่วงอายุ นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับการคำนวณปริมาณการใส่ปุ๋ยและปริมาณค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันได้เบื้องต้น และต้องมีทักษะกึ่งฝีมือเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ์กำจัดวัชพืช กำจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ย สามารถคำนวณปริมาณการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน/ต้น/ไร่ และคำนวณปริมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันได้อย่างถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1) พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

P211 เตรียมพื้นที่ก่อนใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

1.วางแผนกำจัดวัชพืช
2. เตรียมอุปกรณ์กำจัดวัชพืช
3. กำจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ย

P212 วางแผนการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

1. มีความรู้เรื่องสูตรปุ๋ยพื้นฐานสำหรับปาล์มน้ำมันตามช่วงอายุ
2. คำนวณปริมาณการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน/ต้น/ไร่
3. คำนวณปริมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
4. วางแผนการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน (ชนิดปุ๋ยพื้นฐานที่ใช้ปริมาณปุ๋ย แรงงาน ต้นทุน)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ---N/A---

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการเตรียมอุปกรณ์กำจัดวัชพืช 2) มีทักษะในการกำจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน 3) มีทักษะในการคำนวณปริมาณการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน/ต้น/ไร่ 4) มีทักษะในการคำนวณปริมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน 5) มีทักษะในการวางแผนการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน (ข) หลักฐานความรู้ 1) มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกำจัดวัชพืช 2) มีความรู้เกี่ยวในการเตรียมอุปกรณ์กำจัดวัชพืช 3) มีความรู้ในการกำจัดวัชพืช 4) มีความรู้เกี่ยวกับสูตรปุ๋ยพื้นฐานสำหรับปาล์มน้ำมันตามช่วงอายุ 5)มีความรู้ในการวางแผนการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน 2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ)
  3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน/พระราชบัญญัติ (พรบ.) ที่เกี่ยวข้อง
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
   2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน
   3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน
   2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน
   3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด

ขอบเขต (Range Statement)

  1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชนิดปุ๋ยที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน โดยผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันในระยะต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการของปาล์มน้ำมันในแต่ละช่วงอายุ
  2) วัชพืช หมายถึงพืชที่ขึ้นบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ซึ่งเป็นบริเวณที่เราไม่ต้องการให้ขึ้น หรือพืชที่เกิดผิดที่ ทั้งๆ ที่อาจมีประโยชน์ถ้าเกิดถูกที่

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงานหรือสถานการณ์จำลองจากการดูไฟล์วีดีโอ 4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน