หน่วยสมรรถนะ

จัดการขนย้าย กล้าปาล์มน้ำมันหลังการผลิต

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-071ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการขนย้าย กล้าปาล์มน้ำมันหลังการผลิต

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการเคลื่อนย้ายหลังการผลิตโดยผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และวิธีการเคลื่อนย้ายและขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลแรก (pre-nursery) และระยะอนุบาลหลัก (main-nursery) ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจลักษณะที่เหมาะสมของพาหนะแต่ละชนิดในการขนส่ง และต้องมีทักษะระดับกึ่งฝีมือที่สามารถปฎิบัติงาน วางแผน และย้ายกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกและอนุบาลหลัก สามารถเลือกพาหนะ จัดเรียงกล้าปาล์มน้ำมันในพาหนะขนส่ง คลุมพาหนะขนส่ง และเคลื่อนย้ายกล้าปาล์มน้ำมันลงจากพาหนะขนส่งไปยังแปลงปลูกได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และเป็นไปตามหลักการขนส่ง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ---N/A---

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

P161 เคลื่อนย้ายกล้าปาล์มน้ำมันภายในแปลงกล้า

1.อธิบายหลักการและวิธีการเคลื่อนย้ายกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลแรก (pre-nursery) ได้อย่างถูกต้อง
2.อธิบายหลักการและวิธีการย้ายและขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลัก (main-nursery) ได้อย่างถูกต้อง
3. วางแผนการย้ายและกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกและอนุบาลหลัก
4. ย้ายกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกและอนุบาลหลัก

P162 ขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันไปยังแหล่งใช้งานได้อย่างถูกวิธี

1.เคลื่อนย้ายถุงกล้าปาล์มน้ำมันไปยังรถหรือพาหนะขนส่ง
2. จัดเรียงกล้าปาล์มน้ำมันบนรถหรือพาหนะขนส่ง
3. คลุมรถหรือพาหนะขนส่งขนส่งกล้าปาล์มน้ำมัน
4. เคลื่อนย้ายกล้าปาล์มน้ำมันลงจากรถหรือพาหนะขนส่งไปยังแปลงปลูก
5. อธิบายลักษณะที่เหมาะสมของพาหนะแต่ละชนิดในการขนส่ง
6. เลือกพาหนะขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
7.จัดเรียงกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการขนส่งได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
8. เลือกอุปกรณ์คลุมพาหนะได้อย่างเหมาะสม
9. ขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันได้อย่างปลอดภัย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ---N/A---

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการขนย้ายและขนส่งกล้าปาล์มปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกและระยะอนุบาลหลัก 2) มีทักษะในการเลือกพาหนะขนส่งได้ที่เหมาะสม 3) มีทักษะในการย้ายถุงกล้าปาล์มน้ำมันไปยังรถหรือพาหนะขนส่ง 4) มีทักษะในการจัดเรียงกล้าปาล์มน้ำมันบนรถหรือพาหนะขนส่ง 5) มีทักษะในการคลุมรถหรือพาหนะขนส่งขนส่งกล้าปาล์มน้ำมัน 6) มีทักษะในการยกถุงกล้าปาล์มน้ำมันลงจากรถหรือพาหนะขนส่ง (ข) หลักฐานความรู้ 1) มีความรู้ในการขนย้ายและขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันได้อย่างปลอดภัย 2) มีความรู้ในการเลือกพาหนะขนส่งที่เหมาะสม 3) มีความรู้ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง 4) มีความรู้ในเรื่องการวางกล้าเพื่อลดความเสียหายระหว่างการขนส่ง 5) มีความรู้ในการคลุมรถหรือพาหนะขนส่งขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อไม่ให้กล้าปาล์มน้ำมันเสียหาย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน 2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ) 3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านพันธุ์พืช/พระราชบัญญัติ (พรบ.) ที่เกี่ยวข้อง (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) 2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ 3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน
   2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน
   3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด

ขอบเขต (Range Statement)

  1) การย้ายกล้า หมายถึง การย้ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในแปลงเพาะกล้าเพื่อเตรียมดำเนินการขนส่ง
  2) การขนส่งกล้า คือ การนำกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลักออกจากแปลงเพาะกล้าไปยังผู้ซื้อหรือแหล่งรับซื้อ
  3) การจัดเรียงกล้าปาล์มน้ำมัน คือ การจัดเรียงต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อให้สามารถบรรทุกต้นกล้ามากที่สุดและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง
  4) อุปกรณ์คลุมพาหนะ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคลุมพาหนะในการขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อลดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีลักษณะที่สามารถระบายอากาศได้เพื่อป้องกันการเสียหายจากลมขณะขนส่ง
  5) แหล่งใช้งานกล้าปาล์ม โดยหลังจากกล้าปาล์มในระยะอนุบาลหลักพร้อมใช้งานแล้ว จะดำเนินการขนส่งไปยังสวนหรือแหล่งรับซื้อ ซึ่งต้องมีกระบวนการขนย้ายที่ถูกต้องตามขั้นตอนเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกล้าปาล์มที่พร้อมปลูก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงานหรือสถานการณ์จำลองจากการดูไฟล์วีดีโอ 4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สร้างโรงเรือนสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก (pre-nursery)
จัดการขนย้าย กล้าปาล์มน้ำมันหลังการผลิต