หน่วยสมรรถนะ

กรีดยางอย่างถูกวิธี

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-062ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กรีดยางอย่างถูกวิธี

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการกรีดยางอย่างถูกวิธี ประกอบด้วย ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบกรีดยางที่เหมาะสมกับช่วงอายุของต้นยาง ความรู้เรื่องกายวิภาคของต้นยาง และเทคนิคการกรีดยางที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในระบบกรีดยางต่างๆ ได้แก่ การกรีดยางหน้าปกติ การกรีดยางหน้าสูง การกรีดยางก่อนโค่น รู้กายวิภาคของต้นยางพารา เทคนิคการกรีดยางเพื่อให้ได้ผลผลิตดีและยาวนาน และการจัดการเวลาอย่างเหมาะสมในการกรีดยาง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - เอกสารแนะนำการกรีดยาง ส่วนวิชาการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมการสงเคราะห์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง - คำแนะนำการเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง ปี 2554 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร - คู่มือการฝึกอบรมเจ้าของสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - เอกสารวิชาการเรื่องสวนยางพารา กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A341 รู้ระบบกรีดและสัญลักษณ์ของระบบกรีดยางหน้าปกติ

1.อธิบายวิธีการกรีดครึ่งลำต้น วันเว้นสองวัน (1/2S d/3)
2. อธิบายวิธีการกรีดครึ่งลำต้น วันเว้นวัน (1/2S d/2)
3. อธิบายวิธีการกรีดหนึ่งในสามของลำต้น วันเว้นวันและใช้สารเคมีเร่งน้ำยางความเข้มข้น 2.5% (1/3S d/2+ET 2.5%)

A342 รู้ระบบกรีดและสัญลักษณ์ของระบบกรีดยางหน้าสูง

1.อธิบายวิธีการกรีดหนึ่งในสามของลำต้น โดยการกรีดขึ้น วันเว้นวันและใช้สารเคมีเร่งน้ำยางความเข้มข้น 2.5% (1/3S ä d/2 ET 2.5%)
2. อธิบายวิธีการกรีดหนึ่งในสามของลำต้น โดยการกรีดลง วันเว้นวันและใช้สารเคมีเร่งน้ำยางความเข้มข้น 2.5% (1/3S d/2+ET 2.5%)

A343 รู้ระบบกรีดและสัญลักษณ์ของระบบกรีดยางก่อนโค่น

1.อธิบายวิธีการกรีดหนึ่งในสามของลำต้น โดยการกรีดขึ้น วันเว้นวันและใช้สารเคมีเร่งน้ำยางความเข้มข้น 2.5% (1/3S ä d/2 ET 2.5%)
2. อธิบายวิธีการกรีดหนึ่งในสี่ของลำต้น รอยกรีด 2 รอยอยู่ตรงกันข้าม โดยการกรีดขึ้น วันละรอยสลับกันทุกวันและใช้สารเคมีเร่งน้ำยางความเข้มข้น 2.5% (2x1/4S ä d/1 (t,t)+ET 2.5%)
3. อธิบายวิธีการกรีดครึ่งลำต้น โดยการกรีดขึ้น วันเว้นวันและใช้สารเคมีเร่งน้ำยางความเข้มข้น 2.5% (1/2S ä d/2 ET 2.5%)
4. อธิบายวิธีการกรีดครึ่งลำต้น รอยกรีด 2 รอยอยู่ตรงกันข้ามโดยการกรีดขึ้น วันละรอยสลับกันทุกวัน และใช้สารเคมีเร่งน้ำยางความเข้มข้น 2.5% (2x1/2S ä d/1 (t,t)+ET 2.5 %)

A344 รู้เรื่องกายวิภาคของต้นยางพารา

1. อธิบายเปลือกของต้นยางพาราได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายลักษณะเยื่อเจริญของต้นยางพาราได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายเนื้อไม้ของต้นยางพาราได้อย่างถูกต้อง

A345 กรีดยางตามระบบกรีดและเทคนิคที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตดีและกรีดได้นาน

1.อธิบายเทคนิคการกรีดยางที่ถูกต้อง
2. อธิบายการจัดการเวลาในการกรีดยางอย่างเหมาะสม
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการกรีดยางอย่างถูกต้อง
4. กรีดยางตามระบบกรีดและเทคนิคการกรีดยางที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรีดยางอย่างถูกต้อง 2) มีทักษะในการกรีดยางตามระบบกรีดและเทคนิคการกรีดยางที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสม (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) มีความรู้เกี่ยวกับระบบกรีดยางที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุของต้นยาง 2) มีความรู้ในเรื่องกายวิภาคของต้นยางในส่วนที่เกี่ยวกับเปลือก เยื่อเจริญ และเนื้อไม้ 3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการกรีดยางที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรีดยาง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 2) แฟ้มสะสมงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2) หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) ผลการสอบข้อเขียน 4) ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้ในระบบการกรีดยางหน้าปกติ ระบบการกรีดยางหน้าสูง และระบบการกรีดยางก่อนโค่น ความรู้กายวิภาคของต้นยาง รวมทั้งเทคนิคการกรีดที่ถูกต้องและกรีดในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้ 2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1) การสอบข้อเขียน 2) การสอบสัมภาษณ์ 3) การสอบปฏิบัติ

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  A20 ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ 4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปลูกต้นตอยางในแปลงผลิตต้นตอยางและปลูกในถุงเพาะชำ
ดูแลรักษาและปลูกซ่อมต้นตอยาง