หน่วยสมรรถนะ

เตรียมพื้นที่ก่อนใส่ปุ๋ยในสวนยางพารา

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-055ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมพื้นที่ก่อนใส่ปุ๋ยในสวนยางพารา

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยยางพารา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมพื้นที่ก่อนใส่ปุ๋ยในสวนยาง ประกอบด้วย การกำจัดวัชพืชในสวนยาง และการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้สารเคมี สารชีวภาพ หรือการเขตกรรมในการกำจัดวัชพืชในสวนยางให้เหมาะสมกับช่วงอายุของต้นยางพารา รวมทั้งการใช้สารปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินในสวนยาง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2550

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A231 กำจัดวัชพืชในสวนยางโดยวิธีการเขตกรรม

1.ระบุวิธีการกำจัดวัชพืชในสวนยางโดยการเขตกรรม
2. เตรียมอุปกรณ์ในการกำจัดวัชพืชในสวนยางโดยวิธีการเขตกรรม
3. กำจัดวัชพืชในสวนยางพาราโดยวิธีการเขตกรรมอย่างถูกวิธี

A232 กำจัดวัชพืชในสวนยางโดยวิธีการใช้สารเคมี

1. ระบุประเภทของสารเคมีที่ใช้กำจัดวัชพืชในสวนยาง
2.เลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสมกับชนิดและช่วงอายุของวัชพืชเพื่อการกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. อธิบายวิธีการกำจัดวัชพืชในสวนยางโดยใช้สารเคมี
4. เตรียมอุปกรณ์ในการกำจัดวัชพืชในสวนยางโดยใช้สารเคมี
5. กำจัดวัชพืชในสวนยางโดยใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี

A233 กำจัดวัชพืชในสวนยางโดยวิธีการใช้สารชีวภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

1.ระบุวิธีการผลิตสารชีวภาพกำจัดวัชพืชเพื่อใช้เองในสวนยาง
2.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสารชีวภาพเพื่อใช้กำจัดวัชพืชในสวนยาง
3. ทำสารชีวภาพเพื่อใช้กำจัดวัชพืชในสวนยางอย่างถูกวิธี
4. อธิบายวิธีกำจัดวัชพืชในสวนยางโดยใช้สารชีวภาพ
5. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการกำจัดวัชพืชในสวนยางโดยใช้สารชีวภาพ
6. กำจัดวัชพืชในสวนยางโดยใช้สารชีวภาพอย่างถูกวิธี

A234 ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินในสวนยาง

1.อธิบายความสำคัญและวิธีการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินในสวนยาง
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง(pH)ของดินในสวนยาง
3. ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินในสวนยางอย่างถูกวิธี

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการกำจัดวัชพืชในสวนยางโดยการเขตกรรมช่วงยางอายุ 0-1 ปี และช่วงยางอายุ 5 ปีขึ้นไป 2) มีทักษะในการกำจัดวัชพืชในสวนยางโดยวิธีการใช้สารเคมีช่วงยางอายุมากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี 3) มีทักษะในการผลิตสารชีวภาพกำจัดวัชพืชและใช้สารชีวภาพกำจัดวัชพืชในสวนยางเมื่อยางมีอายุ 1 ปี ขึ้นไป 4) มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินในสวนยาง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชในสวนยางด้วยวิธีการที่หลากหลาย 2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 2) แฟ้มสะสมงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2) หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) ผลการสอบข้อเขียน 4) ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชในสวนยาง และการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้ 2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1) การสอบข้อเขียน 2) การสอบสัมภาษณ์ 3) การสอบปฏิบัติ

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  A20 ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ 4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมพื้นที่ก่อนใส่ปุ๋ยในสวนยางพารา