หน่วยสมรรถนะ

เตรียมเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-034ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เก็บเกี่ยวอ้อย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย ประกอบด้วยการตรวจตราและการบำรุงรักษาเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยก่อนใช้งาน
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเตรียมเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย สามารถตรวจตราการชำรุด หลุด หลวมของชิ้นส่วนและจุดเชื่อมต่อต่างๆ ตลอดจนการรั่วซึมของน้ำและน้ำมันในระบบ และสามารถบำรุงรักษาเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยก่อนใช้งาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B411 ตรวจตราเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยก่อนใช้งาน

1.1 ตรวจการชำรุดหลุด หลวมของชิ้นส่วน และจุดเชื่อมต่อต่างๆ
1.2 ตรวจการรั่วซึมของน้ำและน้ำมัน

B412 บำรุงรักษาเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย

2.1 บำรุงรักษาเครื่องยนต์ต้นกำลัง
2.2 บำรุงรักษาระบบตัดอ้อย
2.3 บำรุงรักษาระบบขับเคลื่อน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ค) ความต้องการด้านทักษะ 1. การตรวจตราเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยก่อนใช้งาน
  2. การบำรุงรักษาเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
  
(ง) ความต้องการด้านความรู้
  1. จุดตรวจตราเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
  2. จุดบำรุงรักษาประจำวันเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  (จ) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) หรือการปฏิบัติงานจริง ที่สังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ฉ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  (ช) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินใช้การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  (ซ) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน: การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  2. พิจารณาหลักฐานความรู้: การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ค) คำแนะนำ
  N/A
  
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การตรวจตราเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยก่อนใช้งาน คือการตรวจตราสังเกตความผิดปกติรอบๆ เครื่องว่า มีส่วนใดชำรุดสูญหาย หรือมีการหลุดหลวมของนอตยึดต่างๆ ตลอดจนรอยรั่วซึมของน้ำหรือน้ำมันตามท่อทางเดินและข้อต่อต่างๆ เพื่อปรับให้อยู่ในสภาพปกติ ก่อนที่จะเกิดความเสียหายจนเครื่องไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งจะต้องเสียเวลาซ่อมแซมและเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น
  2. การบำรุงรักษาเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย คือการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย ทั้งเครื่องยนต์ต้นกำลัง ระบบตัด และระบบขับเคลื่อน ได้แก่ ตรวจวัดและเติมน้ำมันเครื่องให้ได้ระดับ ตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจเติมน้ำในหม้อน้ำให้ได้ระดับพร้อมทำความสะอาด ตรวจบริการจุดที่ต้องหล่อลื่น ทำความสะอาดหม้อกรองดักฝุ่น ตรวจความคมใบมีด ตรวจความตึงสายพานส่งกำลัง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 2. หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 3. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย