หน่วยสมรรถนะ

ดูแลรักษาอ้อย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-032ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดูแลรักษาอ้อย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ดูแลรักษาอ้อย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาอ้อย ประกอบด้วยการให้น้ำในแปลงอ้อย การให้ปุ๋ยอ้อย และการป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการดูแลรักษาอ้อย สามารถให้น้ำหรือระบายน้ำออกจากแปลงเมื่อมีน้ำเกินความต้องการของอ้อย มีทักษะในการปรับตั้งเครื่องให้ปุ๋ย เครื่องฉีดพ่นสารเคมี และเครื่องกำจัดวัชพืช ให้ทำงานถูกต้องตามความต้องการ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B331 ให้น้ำในไร่อ้อย

1.1 ให้น้ำอ้อยตามแผนการให้น้ำ
1.2 ระบายน้ำออกเมื่อมีฝน

B332 ให้ปุ๋ยอ้อย

1.1 คำนวณปริมาณปุ๋ยที่ใช้
1.2 ปรับตั้งเครื่องให้ปุ๋ยตามปริมาณที่กำหนด
1.3 ให้ปุ๋ยโดยคำนึงถึงผลตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม

B333 ป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย

3.1. ใช้สารเคมีในการป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย
3.2. ปรับตั้งเครื่องฉีดพ่นสารเคมีให้ฉีดพ่นได้ปริมาณที่กำหนด
3.3. ฉีดพ่นสารเคมีโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
3.4. ป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อยโดยชีววิธีหรือวิธีกล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  กรณีใช้เครื่องดูแลรักษาอ้อยติดพ่วงกับรถแทรกเตอร์ คือ
  B11 จัดการรถแทรกเตอร์เพื่อการเพาะปลูกอ้อย

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ค) ความต้องการด้านทักษะ 1. การคำนวณปริมาณปุ๋ย
  2. การปรับตั้งเครื่องให้ปุ๋ย
  3. การให้ปุ๋ยโดยคำนึงถึงผลตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม
  4. การปรับตั้งเครื่องฉีดพ่นสารเคมี
  5. การฉีดพ่นสารเคมีโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
  
(ง) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความต้องการน้ำในระยะต่างๆ ของอ้อย
  2. วิธีการคำนวณปริมาณปุ๋ยที่ใช้
  3. การใช้สารเคมีที่ใช้ในการป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อยให้ได้ผล
  4. การป้องกัน/กำจัดวัชพืชโดยใช้วิธีกลหรือชีววิธี

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  (จ) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  หลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ฉ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลประเมินจากแบบสอบข้อเขียน หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  (ช) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินสามารถใช้แบบสอบข้อเขียนประเมินได้ หรือประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ซ) วิธีการประเมิน
  พิจารณาหลักฐานความรู้: การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ค) คำแนะนำ
  N/A
  
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การให้น้ำในแปลงอ้อย คือการให้น้ำตามที่กำหนดไว้ในแผนการให้น้ำ ปกติจะแบ่งระยะความต้องการน้ำของอ้อยไว้ 4 ระยะ คือ
  1) ระยะตั้งตัว (0-30 วัน) เป็นระยะอ้อยเริ่มงอกจนมีใบจริง ต้องการน้ำในปริมาณไม่มาก แต่ดินต้องมีความชื้นเหมาะสมกับการงอก
  2) ระยะแตกกอและย่างปล้อง (31-170 วัน)เป็นช่วงที่อ้อยต้องการน้ำมาก ควรให้น้ำบ่อยครั้ง เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง เพราะอ้อยจะให้จำนวนลำต่อกอมาก และปล้องยาว
  3) ระยะสร้างน้ำตาล (171-295 วัน)เป็นระยะที่อ้อยไม่ต้องการน้ำมาก จึงให้เฉพาะเมื่ออ้อยเริ่มแสดงอาการขาดน้ำ
  4) ระยะสุกแก่ (296-330 วัน)ระยะนี้อ้อยต้องการน้ำน้อย ก่อนเก็บเกี่ยว 6-8 สัปดาห์ ควรหยุดให้น้ำ เพื่อลดปริมาณน้ำในลำต้นอ้อยและให้น้ำตาลในอ้อยเปลี่ยนเป็นน้ำตาลซูโครส
  2. การให้ปุ๋ยอ้อย คือการใช้เครื่องให้ปุ๋ยหยอดปุ๋ยที่ร่องอ้อยตามความต้องการในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโตตามที่กำหนดไว้ในแผน โดยปรับตั้งเครื่องให้สามารถใส่ปุ๋ยได้ตามปริมาณที่คำนวณไว้ และให้ปุ๋ยโดยคำนึงถึงผลตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม
  3. การป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย คือการป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อยทั้งโดยการใช้และไม่ใช้สารเคมี การใช้สารเคมีป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อยจะต้องเลือกชนิดและความข้มข้นสารของเคมีที่จะใช้ เนื่องจากการใช้สารเคมีเพื่อป้องกัน/กำจัดศัตรูพืชให้ได้ผลนั้น จะต้องใช้ให้ถูกชนิด ถูกขนาด ถูกเวลา และตรงเป้าหมายที่ต้องการ จึงต้องอ่านสลากและคำนวณความเข้มข้นของสารเคมี จากนั้นจึงผสมสารเคมีให้ได้ความเข้มข้น เมื่อจะใช้เครื่องฉีดพ่นสารเคมีต้องปรับตั้งให้ฉีดพ่นได้ปริมาณที่กำหนด และปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
  ส่วนการป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อยโดยไม่ใช้สารเคมีจะกระทำโดยชีววิธี เช่น การฉีดพ่นสารชีวภาพ การปลูกพืชบำรุงดินหรือปุ๋ยพืชสด หรือใช้วิธีกล เช่น การใช้เครื่องกำจัดวัชพืชระหว่างแถวต้นอ้อย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินจากหลักฐานอื่น เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม 3. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว
ดูแลรักษาอ้อย