หน่วยสมรรถนะ

เตรียมเครื่องดูแลรักษาอ้อย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-031ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมเครื่องดูแลรักษาอ้อย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ดูแลรักษาอ้อย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมเครื่องดูแลรักษาอ้อย คือการเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการดูแลรักษาอ้อย ให้อยู่ในสภาพพร้อมทำงาน เครื่องมือเหล่านี้ ได้แก่ เครื่องให้ปุ๋ย เครื่องกำจัดวัชพืช เครื่องฉีดพ่นสารเคมี
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเตรียมเครื่องดูแลรักษาอ้อย สามารถบำรุงรักษา และปรับตั้งเครื่องดูแลรักษาอ้อยให้ทำงานตามต้องการ เช่น การปรับอัตราการให้ปุ๋ย อัตราการฉีดพ่นสารเคมี

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B321 เตรียมเครื่องให้ปุ๋ย

1.1 บำรุงรักษาเครื่องให้ปุ๋ย
1.2 ปรับตั้งเครื่องให้ปุ๋ย

B322 เตรียมเครื่องกำจัดวัชพืช

2.1 บำรุงรักษาเครื่องกำจัดวัชพืช
2.2 ปรับตั้งเครื่องกำจัดวัชพืช

B323 เตรียมเครื่องฉีดพ่นสารเคมี

3.1 บำรุงรักษาเครื่องฉีดพ่นสารเคมี
3.2 ปรับตั้งเครื่องฉีดพ่นสารเคมี

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ค) ความต้องการด้านทักษะ 1. การบำรุงรักษาเครื่องดูแลรักษาอ้อย
  2. การปรับตั้งเครื่องดูแลรักษาอ้อย
  
(ง) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการบำรุงรักษาเครื่องดูแลรักษาอ้อยก่อนและหลังใช้งาน
  2. วิธีการปรับตั้งเครื่องดูแลรักษาอ้อย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  (จ) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) หรือการปฏิบัติงานจริง ที่สังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ฉ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  (ช) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินใช้การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  (ซ) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน: การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  2. พิจารณาหลักฐานความรู้: หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  (ช) คำแนะนำ
  N/A
  (ซ) คำอธิบายรายละเอียด
  การเตรียมเครื่องดูแลรักษาอ้อย คือการเตรียมเครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องให้ปุ๋ย เครื่องกำจัดวัชพืช เครื่องฉีดพ่นสารเคมี ให้อยู่ในสภาพพร้อมจะทำงาน โดยการบำรุงรักษาและการปรับตั้งเครื่องดูแลรักษาอ้อย
  การบำรุงรักษาเครื่องดูแลรักษาอ้อยต้องทำเป็นประจำทุกวันทั้งก่อนใช้งานและหลังเลิกงาน ส่วนการปรับตั้งเครื่องดูแลรักษาอ้อยเป็นการปรับให้เครื่องทำงานตามความต้องการ เช่น หว่านปุ๋ยได้สม่ำเสมอ หรือใส่ปุ๋ยตรงจุดที่ต้องการด้วยอัตราการให้ปุ๋ยที่ถูกต้อง การปรับอัตราการฉีดพ่นสารเคมี หรือการปรับระยะซี่พรวนในการกำจัดวัชพืช การปรับตั้งจะขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องดูแลรักษาอ้อย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 2. หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 3. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมเครื่องดูแลรักษาข้าว
เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว