หน่วยสมรรถนะ

ปลูกอ้อย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-028ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปลูกอ้อย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปลูกอ้อย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการปลูกอ้อย ซึ่งประกอบด้วยการจัดการท่อนพันธุ์อ้อย และการปลูกด้วยเครื่องปลูกอ้อย
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปลูกอ้อย สามารถจัดการท่อนพันธุ์อ้อย และมีทักษะในการปลูกด้วยเครื่องปลูกอ้อย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B221 จัดการท่อนพันธุ์อ้อย

1.1 จัดหาท่อนพันธุ์คุณภาพที่อายุเหมาะสม
1.2 ป้องกัน/กำจัดโรคและแมลงให้กับท่อนพันธุ์

B222 ปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูก

2.1 ปรับตั้งเครื่องปลูกอ้อยขณะทำงาน
2.2 ปลูกอ้อยโดยคำนึงถึงความปลอดภัย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  กรณีใช้เครื่องปลูกอ้อยติดพ่วงกับรถแทรกเตอร์ คือ
  B11 จัดการรถแทรกเตอร์เพื่อการเพาะปลูกอ้อย

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ข) ความต้องการด้านทักษะ 1. การเลือกท่อนพันธุ์คุณภาพมาปลูก
  2. การป้องกัน/กำจัดโรคและแมลงในท่อนพันธุ์อ้อย
  3. การปรับตั้งเครื่องปลูกอ้อย
  4. การใช้เครื่องปลูกอ้อยอย่างปลอดภัย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ลักษณะของท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพ
  2. วิธีป้องกัน/กำจัดโรคและแมลงจากท่อนพันธุ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  (จ) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) หรือการปฏิบัติงานจริง ที่สังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ฉ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน หรือหลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  (ช) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง (ซ) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน: การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  2. พิจารณาหลักฐานความรู้: การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ค) คำแนะนำ N/A
  
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การจัดการท่อนพันธุ์อ้อย คือการจัดหาท่อนพันธุ์คุณภาพที่มีอายุเหมาะสม และปลอดจากโรคและแมลง จึงต้องมีการป้องกัน/กำจัดโรคและแมลงแก่ท่อนพันธุ์
  การจัดหาท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพจะต้องเตรียมให้เพียงพอกับพื้นที่ปลูก สามารถจำแนกพันธุ์อ้อยให้ได้ท่อนพันธุ์ตรงตามสายพันธุ์ที่ต้องการ ท่อนพันธุ์ควรมีอายุประมาณ 8-10 เดือน และยังไม่ออกดอก ตาอ้อยสมบูรณ์ มีกาบหุ้มติดอยู่ ส่วนการป้องกัน/กำจัดโรคและแมลงที่อาจติดมากับท่อนพันธุ์ก่อนขนย้ายท่อนพันธุ์ไปยังแปลงปลูก ทำได้โดยการแช่ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง หรือผ่านน้ำยากันเชื้อรา เป็นต้น
  2. การปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูก คือการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยป้อนเข้าเครื่องปลูกอ้อยที่ติดพ่วงกับรถแทรกเตอร์ ซึ่งอาจติดตั้งถังปุ๋ยและใส่ปุ๋ยตามลงไปในร่องอ้อย เครื่องปลูกอ้อยจะยกร่อง วางท่อนพันธุ์ และใส่ปุ๋ยไปในคราวเดียวขณะปลูก สามารถปรับตั้งให้เครื่องทำงานตามระยะปลูกและความลึกที่ต้องการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. สังเกตความสามารถในการทำงานจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 3. หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 4. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมเครื่องดูแลรักษาข้าว
ดูแลรักษาข้าว