หน่วยสมรรถนะ

เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ประกอบด้วยเตรียมดินเพาะปลูกอ้อยขั้นที่ 1 จากนั้นจึงเตรียมดินเพาะปลูกอ้อยขั้นที่ 2 เพื่อให้ดินมีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของอ้อย
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย สามารถปรับตั้งและใช้เครื่องมือเตรียมดินขั้นที่ 1 และ 2 ในการเตรียมดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย รวมทั้งการเตรียมดินในระดับลึกเพื่อช่วยเก็บกักน้ำไว้ในดินด้วย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B141 เตรียมดินเพาะปลูกอ้อยขั้นที่ 1

1 ขณะใช้งาน
1.1 ปรับตั้งเครื่องเตรียมดินขั้นที่
1.2 ไถความลึกสม่ำเสมอและทั่วพื้นที่

B142 เตรียมดินเพาะปลูกอ้อยขั้นที่ 2

2 ขณะใช้งาน
2.1 ปรับตั้งเครื่องเตรียมดินขั้นที่
2.2 พรวนย่อยดินให้เหมาะสมกับการปลูกอ้อย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  กรณีใช้เครื่องเตรียมดินติดพ่วงกับรถแทรกเตอร์ คือ
  B11 จัดการรถแทรกเตอร์เพื่อการเพาะปลูกอ้อย

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ค) ความต้องการด้านทักษะ 1. การไถและพรวนเพื่อเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย
  2. การปรับตั้งเครื่องเตรียมดินขั้นที่ 1 ขณะใช้งาน
  3. การปรับตั้งเครื่องเตรียมดินขั้นที่ 2 ขณะใช้งาน
  
(ง) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการและขั้นตอนการเตรียมดินเพื่อปลูกอ้อย
  2. วิธีการปรับตั้งเครื่องเตรียมดิน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  (จ) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) หรือการปฏิบัติงานจริง ที่สังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ฉ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  (ช) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินใช้การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  (ซ) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน: การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  2. พิจารณาหลักฐานความรู้: หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ค) คำแนะนำ N/A
  
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การเตรียมดินเพาะปลูกอ้อยขั้นที่ 1 คือการใช้แทรกเตอร์ติดพ่วงเครื่องเตรียมดินขั้นที่ 1 และการปรับตั้งเครื่องเตรียมดินขณะไถให้อยู่ในสภาพสมดุล ไถได้แนวตรง ขี้ไถสม่ำเสมอ ได้ระดับความลึกที่ต้องการ และไถได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ไถเตรียมดินมีหลายชนิด ที่นิยมใช้เตรียมหน้าดิน ได้แก่ ไถจานผาล 3, ไถจานผาล 4, ไถผาลพรวน (disk tiller), จอบหมุนหรือโรตารี่ (rotary cultivator) ส่วนการเตรียมดินระดับลึกมักใช้ไถสิ่ว (chisel plow), ริปเปอร์ (ripper) หรือไถดินดาน (sub soiler) จากนั้นจึงเตรียมดินขั้นที่ 2
  2. การเตรียมดินเพาะปลูกอ้อยขั้นที่ 2 คือการใช้รถแทรกเตอร์ติดพ่วงเครื่องพรวนเพื่อเตรียมดินขั้นที่ 2 และการปรับตั้งเครื่องเตรียมดินขณะพรวนให้อยู่ในสภาพสมดุล เครื่องเตรียมดินขั้นที่ 2 จะย่อยดินซ้ำจนขี้ไถละเอียด ซึ่งอาจเป็นการไถแปร หรือใช้เครื่องพรวน (harrow) เช่น พรวนจาน พรวนออฟเซท (offset disk harrow) ช่วยพรวนย่อยหน้าดินให้มีขนาดเล็กลง ถ้าเป็นจอบหมุนหรือโรตารี่ ซึ่งใช้เตรียมดินได้ทั้งในขั้นที่ 1 และ 2 อาจย่อยตีดินซ้ำจนละเอียดในการเตรียมดินขั้นที่ 2 พรวนได้ระดับและผิวหน้าเรียบ บางครั้งใช้ไถดินดานหรือริปเปอร์ติดตั้งกับจอบหมุนหรือโรตารี่ ทำงานไปในคราวเดียวกัน เพื่อทำให้ดินดานในระดับลึกแตกตัวออกจากกัน และหน้าดินถูกย่อยละเอียด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 2. หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค หรือการปฏิบัติงานจริง 3. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมเครื่องเก็บเกี่ยวข้าว