หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมการเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมการเพื่อเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย และการเตรียมเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเตรียมการเพื่อเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย สามารถวางแผนเตรียมดินได้ถูกต้องตามขั้นตอน เพื่อให้ได้พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของอ้อย และสามารถเตรียมเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกอ้อยให้พร้อมจะใช้งาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B131 วางแผนเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย

1.1 สำรวจรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย
1.2 กำหนดแผนการเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย

B132 เตรียมเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย

1.1 บำรุงรักษาเครื่องเตรียมดิน
1.2 ปรับตั้งเครื่องเตรียมดินก่อนใช้งาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ค) ความต้องการด้านทักษะ 1. การวางแผนเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย
  2. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลการเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย
  3. การบำรุงรักษาเครื่องเตรียมดิน
  4. การปรับตั้งเครื่องเตรียมดินก่อนใช้งาน
  
(ง) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการและขั้นตอนเตรียมดินเพื่อปลูกอ้อย
  2. การใช้เครื่องเตรียมดินเหมาะสมกับงาน
  3. การบำรุงรักษาเครื่องเตรียมดินก่อนและหลังใช้งาน
  4. วิธีการปรับตั้งเครื่องเตรียมดิน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  (จ) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) หรือการปฏิบัติงานจริง ที่สังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ฉ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน หรือหลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  (ช) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง (ซ) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน: การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  2. พิจารณาหลักฐานความรู้: การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ค) คำแนะนำ N/A
  
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การวางแผนเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย คือการสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย เพื่อกำหนดแผนการเตรียมดินตามขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา ตลอดจนการใช้เครื่องเตรียมดิน เพื่อให้ได้แปลงที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกอ้อย ปกติการเตรียมดินจะมีอยู่ 2 ขั้นตอนคือ การเตรียมดินขั้นที่ 1 เป็นการไถหยาบพลิกดินล่างขึ้น หรือไถให้ดินแตกตัวออกโดยไม่พลิกดิน ส่วนการเตรียมดินขั้นที่ 2 จะย่อยดินซ้ำจนขี้ไถละเอียด ซึ่งอาจเป็นการไถแปร (ไถครั้งที่ 2 ในแนวตั้งฉากกับรอยไถครั้งแรก) หรือใช้เครื่องพรวน (harrow) พรวนย่อยดิน เครื่องมือเตรียมดินจะมีหลายชนิด หลายรูปแบบ และมีแนวปฏิบัติที่หลากหลาย อาจมีการไถหรือพรวนหลายครั้ง ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ ฤดูกาล ปริมาณฝน และชนิดของดิน จึงต้องกำหนดเป็นแผนเตรียมดิน
  2. การเตรียมเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย คือการเตรียมเครื่องเตรียมดินให้อยู่ในสภาพพร้อมจะใช้งาน โดยการบำรุงรักษาเครื่องเตรียมดิน ซึ่งต้องกระทำเป็นประจำทุกวันทั้งก่อนใช้งานและหลังเลิกงาน และปรับตั้งเครื่องเตรียมดินให้ถูกต้องก่อนใช้งาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 3. หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 4. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมเครื่องดูแลรักษาข้าว