หน่วยสมรรถนะ

เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เก็บเกี่ยวข้าว

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว ประกอบด้วย การวางแผนเก็บเกี่ยวข้าว และดำเนินการเก็บเกี่ยวเมื่อได้อายุ ตามแผนที่วางไว้ด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวข้าว
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว สามารถวางแผนเก็บเกี่ยวข้าว โดยกำหนดแผนการเก็บเกี่ยวตามอายุเก็บเกี่ยวข้าว เนื่องจากช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่แหมาะสมมีระยะจำกัด เพื่อเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ แรงงาน และพาหนะขนส่งที่ต้องใช้ และเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงข้าวให้สูญเสียน้อยที่สุด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A421 วางแผนเก็บเกี่ยวข้าว

1.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวข้าว
1.2 กำหนดแผนการเก็บเกี่ยวข้าว

A422 เก็บเกี่ยวข้าว

2.1 ปรับตั้งเครื่องเก็บเกี่ยวข้าว
2.2 เก็บเกี่ยวข้าวโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสูญเสียผลผลิตน้อยที่สุด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลการเก็บเกี่ยวข้าว
  2. การปรับตั้งเครื่องเก็บเกี่ยวข้าว
  3. การควบคุมเครื่องเก็บเกี่ยวข้าว
  (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีการปรับตั้งเครื่องเก็บเกี่ยวข้าว
  2. วิธีการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) หรือการปฏิบัติงานจริง ที่สังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน หรือหลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน: การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  2. พิจารณาหลักฐานความรู้: การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การวางแผนเก็บเกี่ยวข้าว คือการกำหนดแผนการเก็บเกี่ยวและจัดการให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้มีความพร้อมทั้งเครื่องจักร แรงงาน และอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของข้าว โดยที่วันเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสม จะนับจากวันออกดอกไปอีก 28-30 วัน (ข้าวประมาณ 80% ในแปลงออกดอก จึงนับเป็นวันออกดอก) การเก็บเกี่ยวข้าวก่อนหรือหลังจากระยะนี้จะทำให้คุณภาพข้าวลดลงและสูญเสียน้ำหนักมากขึ้น ให้ระบายน้ำออกจากแปลงก่อนถึงกำหนดเก็บเกี่ยว 7-10 วัน เพื่อให้ข้าวสุกแก่สม่ำเสมอ และผิวดินแห้งสะดวกในการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวข้าว ข้าวจะไม่สกปรกและเปียกน้ำ
  2. การเก็บเกี่ยวข้าว คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้เครื่องเก็บเกี่ยว ซึ่งจะตัด นวด และทำความสะอาดออกมาเป็นข้าวเปลือกในคราวเดียว และส่งขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนถ่ายออกจากแปลงต่อไป การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวต้องพิจารณาปรับตั้งเครื่องให้มีความสูญเสียน้อยที่สุด สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากแปลงได้หมดจด เช่น การปรับความสูงในการตัดต้นข้าว ระยะลูกนวดกับตะแกรงนวด และการปรับปริมาณลม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. สังเกตความสามารถในการทำงานจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 3. หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 4. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมเครื่องเก็บเกี่ยวข้าว
เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว