หน่วยสมรรถนะ

ดูแลรักษาข้าว

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดูแลรักษาข้าว

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ดูแลรักษาข้าว

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาข้าว ประกอบด้วยการให้น้ำและควบคุมระดับน้ำในแปลงข้าว การให้ปุ๋ยข้าว และการป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าว
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการดูแลรักษาข้าว สามารถสูบน้ำเข้าหรือระบายน้ำออก เพื่อควบคุมระดับน้ำในแปลงให้เป็นไปตามระยะการเจริญของข้าวและการใช้เครื่องมือ มีทักษะในการปรับตั้งเครื่องให้ปุ๋ย เครื่องกำจัดวัชพืช และเครื่องฉีดพ่นสารเคมี ให้ทำงานถูกต้องตามความต้องการ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A331 ให้น้ำในแปลงข้าว

1.1 ให้น้ำข้าวตามแผนการให้น้ำ
1.2 ควบคุมระดับน้ำหรือระบายน้ำออก

A332 ให้ปุ๋ยข้าว

1.1 คำนวณปริมาณปุ๋ยที่ใช้
1.2 ปรับตั้งเครื่องให้ปุ๋ยตามปริมาณที่กำหนด
1.3 ให้ปุ๋ยโดยคำนึงถึงผลตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม

A333 ป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าว

3.1 ใช้สารเคมีในการป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าว
3.2 ปรับตั้งเครื่องฉีดพ่นสารเคมีให้ฉีดพ่นได้ปริมาณที่กำหนด
3.3 ฉีดพ่นสารเคมีโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
3.4 ป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าวโดยชีววิธีหรือวิธีกล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การควบคุมน้ำในแปลงข้าว
  2. การคำนวณปริมาณปุ๋ย
  3. การปรับตั้งเครื่องให้ปุ๋ย
  4. การให้ปุ๋ยโดยคำนึงถึงผลตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม
  5. การปรับตั้งเครื่องฉีดพ่นสารเคมี
  6. การฉีดพ่นสารเคมีโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความต้องการน้ำในระยะต่างๆ ของข้าว
  2. วิธีการคำนวณปริมาณปุ๋ยที่ใช้
  3. การใช้สารเคมีที่ใช้ในการป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าวให้ได้ผล
  4. การป้องกัน/กำจัดวัชพืชโดยใช้วิธีกลหรือชีววิธี

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  หลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลประเมินจากแบบสอบข้อเขียน หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินสามารถใช้แบบสอบข้อเขียนประเมินได้ หรือประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  
(ง) วิธีการประเมิน
  พิจารณาหลักฐานความรู้: การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การให้น้ำในแปลงข้าว คือการให้น้ำแปลงข้าวในเวลาที่กำหนดตามแผน และควบคุมรักษาระดับน้ำในแปลงข้าวไว้ สามารถสูบเข้าและระบายออกตามกำหนด
  2. การให้ปุ๋ยข้าว คือการหว่านหรือโรยปุ๋ยที่พืชต้องการในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโตตามที่กำหนดไว้ในแผน ปรับตั้งเครื่องให้สามารถหว่านหรือโรยปุ๋ยได้ตามปริมาณที่คำนวณไว้ และให้ปุ๋ยโดยคำนึงถึงผลตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม
  3. การป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าว คือการป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าวทั้งโดยการใช้และไม่ใช้สาร เคมี การใช้สารเคมีป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าวจะต้องเลือกชนิดและความข้มข้นสารของเคมีที่จะใช้ เนื่องจากการใช้สารเคมีเพื่อป้องกัน/กำจัดศัตรูพืชให้ได้ผลนั้น จะต้องใช้ให้ถูกชนิด ถูกขนาด ถูกเวลา และตรงเป้าหมายที่ต้องการ จึงต้องอ่านสลากและคำนวณความเข้มข้นของสารเคมี จากนั้นจึงผสมสารเคมีให้ได้ความเข้มข้น เมื่อจะใช้เครื่องฉีดพ่นสารเคมีต้องปรับตั้งให้ฉีดพ่นได้ปริมาณที่กำหนด ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
  ส่วนการป้องกัน/กำจัดศัตรูข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีจะกระทำโดยชีววิธี เช่น การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา (trichoderma) ควบคุมโรคพืช การฉีดพ่นสารชีวภาพ การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดการระบาดของเชื้อรา โรค หรือแมลงบางชนิด หรือใช้วิธีกล เช่น การใช้เครื่องกำจัดวัชพืชระหว่างแถวต้นข้าว การปล่อยน้ำท่วมขังแปลงนาในเวลาที่เหมาะสมเพื่อควบคุมวัชพืช

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินจากหลักฐานอื่น เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม 3. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมเครื่องดูแลรักษาข้าว
เตรียมการปลูกข้าว