หน่วยสมรรถนะ

ใช้รถแทรกเตอร์เพื่อการเพาะปลูกข้าว

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้รถแทรกเตอร์เพื่อการเพาะปลูกข้าว

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการใช้รถแทรกเตอร์เพื่อการเพาะปลูกข้าว โดยใช้เป็นต้นกำลังของเครื่องมือที่มาติดพ่วง ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติงานกับรถแทรกเตอร์ตามหลักความปลอดภัย และการติดพ่วงรถแทรกเตอร์เข้ากับเครื่องมือ
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้รถแทรกเตอร์เพื่อการเพาะปลูกข้าว สามารถปฏิบัติงานกับรถแทรกเตอร์และเครื่องมือโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย และมีทักษะการติดพ่วงรถแทรกเตอร์เข้ากับเครื่องมือ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A111 ปฏิบัติงานกับรถแทรกเตอร์ตามหลักความปลอดภัย

1.1 ใช้งานรถแทรกเตอร์โดยคำนึงถึงปลอดภัย
1.2 อ่านสัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
1.3 ใช้สัญญาณมือในการติดต่อสื่อสารขณะปฏิบัติงาน

A112 ติดพ่วงรถแทรกเตอร์กับเครื่องมือ

2.1 ติดพ่วงรถแทรกเตอร์กับเครื่องมือที่ใช้งาน
2.2 ต่อเพลาอำนวยกำลัง(ถ้ามี)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การใช้รถแทรกเตอร์อย่างปลอดภัย
  2. การติดพ่วงรถแทรกเตอร์กับเครื่องมือ
  3. การต่อเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์เข้ากับเครื่องมือติดพ่วง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. สัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
  2. สัญญาณมือ
  3. การใช้คู่มือประจำเครื่อง
  4. ขนาดจุดต่อพ่วง (Categories) ของรถแทรกเตอร์และเครื่องมือ
  5. วิธีการติดพ่วงรถแทรกเตอร์กับเครื่องมือ
  6. วิธีการต่อเพลาอำนวยกำลัง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) หรือการปฏิบัติงานจริง ที่สังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน หรือหลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน: การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  2. พิจารณาหลักฐานความรู้: การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การปฏิบัติงานกับรถแทรกเตอร์ตามหลักความปลอดภัย คือการใช้รถแทรกเตอร์โดยตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งการใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องมือที่นำมาติดพ่วง สามารถประเมินอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้เครื่องจักรกล เข้าใจสัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และใช้สัญญาณมือในการติดต่อสื่อสารขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
  2. การติดพ่วงรถแทรกเตอร์กับเครื่องมือ คือการติดพ่วงรถแทรกเตอร์เข้ากับเครื่องมือ เช่น ไถ พรวน คราด จอบหมุนหรือโรตารี่ ลูกกลิ้ง ทุ่นลาก หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้เพื่อการเพาะปลูกข้าว โดยปกติรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ จะติดพ่วงแบบ 3 จุด มีวิธีการคือ คลายโซ่ข้างให้หลวม แล้วถอยแทรกเตอร์เข้าหาเครื่องมือให้ได้แนวตรง ติดแขนล่างซ้าย แล้วจึงติดแขนล่างขวาซึ่งสามารถปรับระยะได้ จากนั้นจึงติดแขนกลาง พร้อมใส่สลักล๊อกทุกจุด หากติดพ่วงกับเครื่องมือที่ใช้เพลาอำนวยกำลัง (PTO) ต้องใส่เพลาอำนวยกำลังก่อนติดแขนกลาง เช่น ติดพ่วงรถแทรกเตอร์กับจอบหมุน ต้องระวังใส่ปลอกเพลาอำนวยกำลังไว้เสมอ เพื่อความปลอดภัยมิให้เกิดอันตรายจากเพลาหมุน และปิดฝาครอบเพลาไว้เสมอเมื่อไม่ใช้งาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. สังเกตความสามารถในการทำงานจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 3. หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 4. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว