หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและปรับปรุงระบบไฮดรอลิกส์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-5-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบและปรับปรุงระบบไฮดรอลิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีทักษะและความรู้ด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์เพื่อการปรับปรุงระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

010511 ออกแบบระบบไฮดรอลิกส์

1.1 ออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์
1.2 กำหนดขนาดของปั๊มได้ถูกต้องตามแบบ
1.3 กำหนดขนาดของวาล์วได้ถูกต้องตามแบบ
1.4 กำหนดขนาดของกระบอกสูบได้ถูกต้องตามแบบ
1.5 กำหนดขนาดของถังพักน้ำมันไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้องตามแบบ

010512 ปรับปรุงระบบไฮดรอลิกส์

1.1 อธิบายการทำงานเชื่อมโยงระหว่างระบบไฮดรอลิกส์และระบบชุดควบคุม
1.2 ปรับแต่งโปรแกรมชุดควบคุมให้เข้ากับระบบไฮดรอลิกส์
1.3 ตรวจสอบการทำงานหลังการปรับปรุง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  การคำนวณในระบบไฮดรอลิกส์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ · การคำนวณขนาดของปั๊ม · การคำนวณขนาดวาล์ว · การคำนวณขนาดกระบอกสูบ · การคำนวณขนาดของถังพักน้ำมันไฮดรอลิกส์ · การปรับแต่งโปรแกรมชุดควบคุมให้เข้ากับระบบไฮดรอลิกส์ · การตรวจสอบการทำงานหลังการปรับปรุง 2. ความต้องการด้านความรู้ · หลักการทำงานของระบบเครื่องจักรกล · หลักการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์ · การทำงานเชื่อมโยงระหว่างระบบไฮดรอลิกส์และระบบชุดควบคุม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  1. คำอธิบายรายละเอียด · ต้องออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ · ต้องกำหนดขนาดของปั๊ม วาล์ว กระบอกสูบ และ ของถังพักน้ำมันไฮดรอลิกส์ · ต้องปรับแต่งโปรแกรมชุดควบคุมให้เข้ากับระบบไฮดรอลิกส์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฏิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์เชิงพยากรณ์
ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In-Class Training)