หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์เชิงพยากรณ์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-5-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์เชิงพยากรณ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในใช้ข้อมูลต่างๆทางการซ่อมบำรุงมาใช้เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

010221 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง

1.1 ข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบำรุง
1.2 ข้อมูลผู้จำหน่าย ระยะเวลาการจัดซื้อ ราคาชิ้นส่วนอะไหล่
1.3 ข้อมูลงบประมาณการซ่อมบำรุงประจำปี

010222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

1.1 วางแผนกำลังคนในการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์
1.2 วางแผนปริมาณงานการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์
1.3 วางแผนระยะเวลาการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์
1.4 วางแผนงบประมาณในการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้ที่เกี่ยวการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · การวางแผนกำลังคนในการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ · การวางแผนปริมาณงานนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ · การวางแผนระยะเวลาในการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ · การวางแผนงบประมาณในการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ · การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล · การจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล 2. ความต้องการด้านความรู้ · สถิติและประวัติการซ่อม · การจัดซื้อ ราคาอะไหล่ · งบประมาณประจำปี

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด · ต้องการความรู้เรื่องการเก็บข้อมูลสถิติประวัติการซ่อมบำรุง · ต้องการความรู้เรื่องผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ระยะเวลาการจัดซื้อ และราคาประเมิน · ต้องการความรู้เรื่องการประเมินกำลังคน · ต้องการความรู้เรื่องการประเมินปริมาณงานในการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น และ/หรือ 2. สาธิตการปฏิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน 3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ออกแบบและปรับปรุงระบบไฮดรอลิกส์