หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ PLC

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-3-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ PLC

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้น ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการซ่อมบำรุงระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม สามารถบอกหลักการทำงาน คุณสมบัติ และวิธีแก้ไขความผิดปกติของระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม และสามารถเตรียมเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ เพื่อการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับตั้ง ซ่อม และทดสอบระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม ซึ่งประกอบไปด้วย อุปกรณ์อินพุท(เช่น Sensor switch) เอาท์พุท(เช่นชุดขับความเร็วมอเตอร์ SSR ) แหล่งจ่าย สายสัญญาณ รวมทั้งใช้โปรแกรม PLCเบื้องต้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

030311 อธิบายการทำงานของวงจรในระบบ PLC

1) บอกการทำงานของวงจร Self-holding circuit
2) บอกการทำงานของ วงจร Interlock
3) บอกการทำงานของ วงจร Timer circuit
4) บอกการทำงานของ วงจร Counter circuit

030312 ประกอบและจัดวางอุปกรณ์ในระบบ PLC

1) จัดวางอุปกรณ์ตามรูปแบบ
2) จัดวางอุปกรณ์โมดูลจ่ายพลังงาน
3) จัดวางตัวประมวลผลกลาง
4) จัดวางอุปกรณ์โมดูลอินพุตและเอาท์พุต
5) จัดการอุปกรณ์หน่วยความจำ

030313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบ PLC

1) ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์โมดูลจ่ายพลังงาน
2) ถอดเปลี่ยนสายไฟควบคุม
3) ถอดเปลี่ยนหน่วยประมวลผลกลาง
4) ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์โมดูลอินพุตและเอาท์พุต
5) ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์หน่วยความจำ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้พื้นฐานโครงสร้างของ PLC ไฟฟ้าและอุปรกณ์ควบคุมทางไฟฟ้า และคำสั่งพื้นฐาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · ประกอบและจัดวางอุปกรณ์ในระบบ PLC ด้าน วางอุปกรณ์ตามรูปแบบ, โมดูลจ่ายพลังงาน, เปลี่ยนสายไฟควบคุม, หน่วยประมวลผลกลาง, อุปกรณ์โมดูลอินพุตและเอาท์พุตและ อุปกรณ์หน่วยความจำ ได้ · ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบ PLC ด้านโมดูลจ่ายพลังงาน, สายไฟควบคุม, หน่วยประมวลผลกลาง, อุปกรณ์โมดูลอินพุตและเอาท์พุตและ อุปกรณ์หน่วยความจำ ได้ 2. ความต้องการด้านความรู้ · เข้าใจโครงสร้างและการทำงานของ PLC · บอกสัญลักษณ์ระบบ PLC · เข้าใจคำสั่งของ PLC · เข้าใจการทำงานของโปรแกรมใน PLC · บอกวิธีการเปลี่ยนและถอดชิ้นส่วนของ PLC

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด · ต้องบอกหลักการทำงาน คุณสมบัติ และวิธีแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม · ต้องเตรียมและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า · ต้องมีความรู้ในการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับตั้ง ซ่อม และทดสอบอุปกรณ์ในระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วมซึ่งประกอบไปด้วย อุปกรณ์อินพุท(เช่น Sensor switch) เอาท์พุท(เช่นชุดขับความเร็วมอเตอร์ SSR ) แหล่งจ่าย สายสัญญาณ · เขียนโปรแกรม PLCเบื้องต้น เช่น วงจร Self-holding circuit, Interlock,Timer circuit, Counter circuit ได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฎิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ตรวจสอบระบบ PLC ตามแผนงาน รายวัน / รายเดือน / รายปี