หน่วยสมรรถนะ

ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์และบำรุงรักษาเครื่องมือตามที่กำหนด

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-2-045ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์และบำรุงรักษาเครื่องมือตามที่กำหนด

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 2

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis ลงบนแผ่น PCB ได้ตามแบบการประกอบที่กำหนด ซึ่งจะต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือในการประกอบ รวมถึงการอ่านแบบการประกอบและทำตามแบบได้อย่างถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

050311 ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบำรุงรักษาเครื่องลงบน Chassis

1.1 อ่านแบบ Chassis assembly drawing
1.2 ติดตั้ง Toggle switch, Terminalด้วยการขันยึด
1.3 บัดกรี Cable Wiring และบำรุงรักษาเครื่องมือ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์บน Chassis

050312 ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบำรุงรักษาเครื่องมือ ลงบน Print Circuit Board (PCB)

1.1 อ่านแบบ Print board assembly drawing
1.2 ติดตั้ง Resiste, Diode, transistor,Condensor, Relay, IC
1.3 ติดตั้ง Square chip resister แบบ SMT
1.4 Wiring และบำรุงรักษาเครื่องมือด้วย vinylelectric wire

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เบื้องต้นในด้านสัญลักษณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้เครื่องมือในการประกอบ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · การอ่านแบบ Chassis assembly drawing จากใบสั่งงานที่ใช้ในการประกอบ · การติดตั้ง Toggle switch, Terminal ด้วยการขันยึดด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง · การ Wiring สายไฟ cable และ บัดกรี เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์บน Chassis · การอ่านแบบ Print board assembly drawing จากใบสั่งงานที่ใช้ในการประกอบ · ทักษะการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis · ทักษะการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน PCB (Resiste, Diode, transistor ,Condensor, Relay, IC ) · ทักษาะการบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2. ความต้องการด้านความรู้ · มีความรู้ด้านแบบและสัญญลักษณ์บน Chassis assembly drawing o ความรู้สัญลักษณ์และหน้าที่ของ Toggle switch , terminal o ความรู้สัญลักษณ์และหน้าที่ของ wiring cable ระหว่างอุปกรณ์ · มีความรู้ด้านการอ่านแบบ Print board assembly drawing o ความรู้สัญลักษณ์และหน้าที่ของ chip resistor o ความรู้สัญลักษณ์และหน้าที่ของ (Resiste,Diode, transistor,Condensor, Relay,IC) · หลักการการประกอบอุปกรณ์และการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด ต้องการทักษะความรู้เรื่องความหมายของสัญลักษณ์ อ่านสัญลักษณ์และเลือกอุปกรณ์เพื่อการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis รวมไปถึงการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน PCB ตามแบบที่กำหนดไว้ได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฏิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
เตรียมงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแบบ Drawing
ตรวจสอบและปรับแต่งชิ้นงานการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์