หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip)

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-4-079ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างกริป (Key Grip) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip) โดยสามารถระบุขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนก กริป (Grip) ก่อน และหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด และสามารถตรวจติดตามความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030901 กำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip)

1. ระบุขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกกริป (Grip) ก่อนและหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด

1030902 ตรวจติดตามความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip)

1. ถ่ายทอดขั้นตอนการทำงานเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกริป (Grip) ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
2. ตรวจสอบการดูแลการทำงานเพื่อความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สินของแผนกกริป(Grip) ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
3. ดำเนินการตรวจติดตามความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของทีมงานหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
4. รายงานความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกริป(Grip) ให้กับหัวหน้างานได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กองถ่ายทำกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กริป (Grip) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ความรู้เกี่ยวกับข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานถ่ายทำภาพยนตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก )หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม หรือ 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินการควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกริป (Grip) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip) (ข) คำอธิบายรายละเอียด -

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการการทำงานในแผนกกริป (Grip)
ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip)