หน่วยสมรรถนะ

ดูแลรักษาอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam)

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-4-035ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดูแลรักษาอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพสเตดิแคม (Assistant Steadicam Operator) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถดูแลรักษาอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) ตรวจสอบอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) เบื้องต้น และทำความสะอาดอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1014001 ตรวจสอบอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) เบื้องต้น

1. ระบุวิธีการตรวจสอบสเตดิแคม(Steadicam) เบื้องต้น ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
2. ตรวจสอบสเตดิแคม (Steadicam) เบื้องต้น ได้ถูกต้องตรงตามวิธีการตรวจสอบของอุปกรณ์

1014002 ทำความสะอาดอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

1. ระบุวิธีการทำความสะอาดเบื้องต้นของสเตดิแคม (Steadicam) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
2. เลือกใช้เครื่องมือทำความสะอาดเบื้องต้นของสเตดิแคม (Steadicam)ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
3. ดำเนินการทำความสะอาดเบื้องต้นอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam)ได้อย่างถูกวิธีการใช้งาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการตรวจสอบอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ทำความสะอาดอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) 2. ความรู้เรื่องการทำความสะอาดอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางของอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการตรวจสอบ และทำความสะอาดอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) เบื้องต้น (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ตรวจสอบอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) เบื้องต้น หมายถึง เช็คตัวล็อกชุดตัวล็อคก้านจับ Steadicam, หัวต่อสัญญาณภาพต่าง ๆ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง
จำแนกอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน