หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ICT-TLC-2-001ZA
ติดตั้ง ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 2
ICT-TLC-3-002ZA
ติดตั้ง ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 3
ICT-TLC-4-003ZA
ติดตั้ง ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 4
ICT-TLC-5-004ZA
ติดตั้ง ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 5
ICT-TLC-2-005ZA
บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 2
ICT-TLC-3-006ZA
บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 3
ICT-TLC-2-007ZA
บำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 2
ICT-TLC-3-008ZA
บำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 3
ICT-TLC-6-009ZA
วางแผนระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 6
ICT-TLC-5-010ZA
ออกแบบการติดตั้งระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave link) ชั้น 5
ICT-TLC-2-011ZA
ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS) ชั้น 2
ICT-TLC-3-012ZA
ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
ICT-TLC-4-013ZA
ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
ICT-TLC-5-014ZA
ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS) ชั้น 5
ICT-TLC-2-015ZA
บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS) ชั้น 2
ICT-TLC-3-016ZA
บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS) ชั้น 3
ICT-TLC-2-017ZA
บำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS) ชั้น 2
ICT-TLC-6-018ZA
วางแผน ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS) ชั้น 6
ICT-TLC-5-019ZA
ออกแบบการติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS) ชั้น 5
ICT-TLC-2-020ZA
ตรวจแก้บริการ FTTx (Troubleshoot FTTx Service) ชั้น 2
ICT-TLC-3-021ZA
ตรวจแก้บริการ FTTx (Troubleshoot FTTx Service) ชั้น 3
ICT-TLC-2-022ZA
ติดตั้งบริการ FTTx(Install FTTx Service) ชั้น 2
ICT-TLC-3-023ZA
ติดตั้งบริการ FTTx(Install FTTx Service) ชั้น 3
ICT-TLC-2-024ZA
ตรวจแก้สายกระจายใยแก้วนำแสง (Troubleshoot Optical Fiber Drop Cable) ชั้น 2
ICT-TLC-3-025ZA
ตรวจแก้สายกระจายใยแก้วนำแสง (Troubleshoot Optical Fiber Drop Cable) ชั้น 3
ICT-TLC-2-026ZA
ติดตั้งสายกระจายใยแก้วนำแสง (Install Optical Fiber Drop Cable) ชั้น 2
ICT-TLC-3-027ZA
ติดตั้งสายกระจายใยแก้วนำแสง (Install Optical Fiber Drop Cable) ชั้น 3
ICT-TLC-5-028ZA
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่นได้ (Training for Knowledge and Skill Transfer)