หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ICT-NWS-6-001ZA
วิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย (Analysis and Design)
ICT-NWS-4-002ZA
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในเครือข่าย
ICT-NWS-3-003ZA
ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย
ICT-NWS-5-004ZA
ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย
ICT-NWS-6-005ZA
วางแผนการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ICT-NWS-5-006ZA
ติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในระบบเครือข่าย
ICT-NWS-6-007ZA
ประเมินและปรับปรุงการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ICT-NWS-4-008ZA
ดำเนินการเพื่อให้เครือข่ายใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ICT-NWS-4-009ZA
บำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Maintenance)
ICT-NWS-5-010ZA
จัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย (Fault Management)
ICT-NWS-5-011ZA
บริการจัดการวัสดุ อุปกรณ์เครือข่ายสำรอง (Spare Parts Management)
ICT-NWS-6-012ZA
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย (Optimize)
ICT-NWS-4-013ZA
ติดตั้งและให้การสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย
ICT-NWS-4-014ZA
ปฏิบัติการให้ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เพื่อเกิดความมั่นคง
ICT-NWS-5-015ZA
ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรของระบบเครือข่าย (Access Control)
ICT-NWS-5-016ZA
ติดตั้งใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยีรักษาความมั่นคง
ICT-NWS-5-017ZA
ทดสอบและวิเคราะห์การรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ICT-NWS-5-018ZA
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงสำหรับเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย
ICT-NWS-6-019ZA
จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางระบบเครือข่าย
ICT-NWS-6-020ZA
บริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย