หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
MLD-JIF-3-001ZA
ออกแบบ Jig & Fixture อย่างง่าย
MLD-JIF-3-002ZA
เลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับ Jig & Fixture อย่างง่าย
MLD-JIF-4-003ZA
ออกแบบ Jig & Fixture แบบซับซ้อน
MLD-JIF-4-004ZA
เลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับ Jig & Fixture แบบซับซ้อน
MLD-JIF-5-005ZA
วางแผน และควบคุมการออกแบบ Jig & Fixture
MLD-JIF-5-006ZA
พัฒนากระบวนการออกแบบ Jig & Fixture อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
MLD-JIF-5-007ZA
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ Jig & Fixture
MLD-JIF-3-008ZA
ปรับแต่งและประกอบชิ้นส่วน Jig & Fixture
MLD-JIF-3-009ZA
ประกอบ Jig & Fixture อย่างง่าย
MLD-JIF-4-010ZA
ประกอบ Jig & Fixture แบบซับซ้อน
MLD-JIF-4-011ZA
ทดลอง (Tryout) Jig & Fixture
MLD-JIF-5-012ZA
วางแผน และควบคุมการปรับประกอบ Jig & Fixture
MLD-JIF-5-013ZA
พัฒนากระบวนการปรับประกอบ Jig & Fixture อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
MLD-JIF-5-014ZA
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปรับประกอบ Jig & Fixture