หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ARC-AKN-4-086ZA
จัดการพื้นที่ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
ARC-AKN-4-087ZA
จัดการการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ARC-AKN-4-088ZA
จัดการการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
ARC-AKN-4-089ZA
จัดการการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ARC-AKN-4-090ZA
จัดการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และสัตว์น้ำ แบบผสมผสาน
ARC-AKN-4-091ZA
จัดการผสมผสานกระบวนการทางนิเวศวิทยาเพื่อการผลิต
ARC-AKN-4-092ZA
จัดการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ARC-AKN-4-093ZA
จัดการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยว
ARC-AKN-4-094ZA
จัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ARC-AKN-5-095ZA
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ARC-AKN-6-095ZA
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ARC-AKN-5-096ZA
พัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
ARC-AKN-5-097ZA
พัฒนาการเกษตรตามตามหลักเกษตรผสมผสาน
ARC-AKN-5-098ZA
พัฒนาการเกษตรตามหลักการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ARC-AKN-5-099ZA
พัฒนาการเกษตรตามหลักการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยว
ARC-AKN-5-100ZA
พัฒนาการเกษตรตามหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ARC-AKN-5-101ZA
พัฒนากระบวนการผลิตเกษตรผสมผสานให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-102ZA
พัฒนากระบวนการผลิตพืชเชิงเดี่ยวให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-103ZA
พัฒนากระบวนการผลิตสัตว์เชิงเดี่ยวให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-104ZA
พัฒนากระบวนการผลิตสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-105ZA
พัฒนาผลผลิตพืชให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-106ZA
พัฒนาผลผลิตสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-107ZA
พัฒนาผลผลิตสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-108ZA
สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเกษตร
ARC-AKN-6-108ZA
สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเกษตร
ARC-AKN-5-109ZA
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ARC-AKN-6-109ZA
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ARC-AKN-6-110ZA
ประสานเครือข่ายการลงทุน
ARC-AKN-6-111ZA
ประสานเครือข่ายภายนอกเพื่อการพัฒนาชุมชน
ARC-AKN-4-001ZA
จัดการพื้นที่ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
ARC-AKN-4-002ZA
จัดการการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ARC-AKN-4-003ZA
จัดการการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
ARC-AKN-4-004ZA
จัดการการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ARC-AKN-4-005ZA
จัดการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และสัตว์น้ำ แบบผสมผสาน
ARC-AKN-4-006ZA
จัดการผสมผสานกระบวนการทางนิเวศวิทยาเพื่อการผลิต
ARC-AKN-4-007ZA
จัดการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ARC-AKN-4-008ZA
จัดการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยว
ARC-AKN-4-009ZA
จัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ARC-AKN-5-010ZA
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ARC-AKN-6-010ZA
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ARC-AKN-5-011ZA
พัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
ARC-AKN-5-012ZA
พัฒนาการเกษตรตามตามหลักเกษตรผสมผสาน
ARC-AKN-5-013ZA
พัฒนาการเกษตรตามหลักการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ARC-AKN-5-014ZA
พัฒนาการเกษตรตามหลักการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยว
ARC-AKN-5-015ZA
พัฒนาการเกษตรตามหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ARC-AKN-5-016ZA
พัฒนากระบวนการผลิตเกษตรผสมผสานให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-017ZA
พัฒนากระบวนการผลิตพืชเชิงเดี่ยวให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-018ZA
พัฒนากระบวนการผลิตสัตว์เชิงเดี่ยวให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-019ZA
พัฒนากระบวนการผลิตสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-020ZA
พัฒนาผลผลิตพืชให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-021ZA
พัฒนาผลผลิตสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-022ZA
พัฒนาผลผลิตสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-023ZA
สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเกษตร
ARC-AKN-6-023ZA
สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเกษตร
ARC-AKN-5-024ZA
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ARC-AKN-6-024ZA
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ARC-AKN-6-025ZA
ประสานเครือข่ายการลงทุน
ARC-AKN-6-026ZA
ประสานเครือข่ายภายนอกเพื่อการพัฒนาชุมชน
ARC-AKN-4-140ZA
จัดการพื้นที่ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
ARC-AKN-4-141ZA
จัดการการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ARC-AKN-4-142ZA
จัดการการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
ARC-AKN-4-143ZA
จัดการการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ARC-AKN-4-144ZA
จัดการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และสัตว์น้ำ แบบผสมผสาน
ARC-AKN-4-145ZA
จัดการผสมผสานกระบวนการทางนิเวศวิทยาเพื่อการผลิต
ARC-AKN-4-146ZA
จัดการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ARC-AKN-4-147ZA
จัดการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยว
ARC-AKN-4-148ZA
จัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ARC-AKN-5-149ZA
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ARC-AKN-6-149ZA
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ARC-AKN-5-150ZA
พัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
ARC-AKN-5-151ZA
พัฒนาการเกษตรตามตามหลักเกษตรผสมผสาน
ARC-AKN-5-152ZA
พัฒนาการเกษตรตามหลักการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ARC-AKN-5-153ZA
พัฒนาการเกษตรตามหลักการเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยว
ARC-AKN-5-154ZA
พัฒนาการเกษตรตามหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ARC-AKN-5-155ZA
พัฒนากระบวนการผลิตเกษตรผสมผสานให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-156ZA
พัฒนากระบวนการผลิตพืชเชิงเดี่ยวให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-157ZA
พัฒนากระบวนการผลิตสัตว์เชิงเดี่ยวให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-158ZA
พัฒนากระบวนการผลิตสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-159ZA
พัฒนาผลผลิตพืชให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-160ZA
พัฒนาผลผลิตสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-161ZA
พัฒนาผลผลิตสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน
ARC-AKN-5-162ZA
สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเกษตร
ARC-AKN-6-162ZA
สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเกษตร
ARC-AKN-5-163ZA
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ARC-AKN-6-163ZA
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ARC-AKN-6-164ZA
ประสานเครือข่ายการลงทุน
ARC-AKN-6-165ZA
ประสานเครือข่ายภายนอกเพื่อการพัฒนาชุมชน