TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์สำหรับสาขาวิชาชีพ -> หน่วยสมรรถนะ

รหัสหน่วยสมรรถนะชื่อหน่วยสมรรถนะ
PRT-ZZZ-1-017ZAปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
PRT-ZZZ-1-017ZAสามารถใช้โปรแกรมงานก่อนพิมพ์เบื้องต้น
PRT-ZZZ-2-018ZAปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
PRT-ZZZ-3-019ZAปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชำนาญการขั้นสูง
PRT-ZZZ-1-020ZAปฏิบัติงานวางหน้าเลย์เอาท์และงานดิจิทัลปรู๊ฟเบื้องต้น
PRT-ZZZ-3-021ZAปฏิบัติงานวางหน้าเลย์เอาท์และงานดิจิทัลปรู๊ฟชำนาญการขชั้นสูง
PRT-ZZZ-1-022ZAปฏิบัติการงานสร้างมี่พิมพ์ด้วยเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ (CTP, CTcP) เบื้องต้น
PRT-ZZZ-2-023ZAปฏิบัติการงานสร้างแม่พิมพ์ด้วยเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ (CTP, CTcP) ชำนาญการ
PRT-ZZZ-1-024ZAประสานงานกับลูกค้า
PRT-ZZZ-2-025ZAประสานงานกับลูกค้าชำนาญการ
PRT-ZZZ-4-026ZAประเมินผลและวางแผนการปรับปรุงคุณภาพการผลิต
PRT-ZZZ-4-027ZAสามารถนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพการผลิต
PRT-ZZZ-4-028ZAวางแผนและตัดสินใจปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมกับงาน
PRT-ZZZ-4-029ZAพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
PRT-ZZZ-5-030ZAการวางแผนรองรับเทคโนโลยี
PRT-ZZZ-5-031ZAวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจเพื่อกำหนดทิศทางองค์กร
PRT-ZZZ-5-032ZAควบคุมต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
PRT-PRE-2-094ZAปฏิบัติงานวางหน้าเลย์เอาท์และงานดิจิทัลปรู๊ฟชำนาญการ
Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.