TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์สำหรับสาขาวิชาชีพ -> หน่วยสมรรถนะ

รหัสหน่วยสมรรถนะชื่อหน่วยสมรรถนะ
PRT-ZZZ-4-001ZAการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน
PRT-ZZZ-4-002ZAการวางแผนงานให้เหมาะสมกับงาน
PRT-ZZZ-2-003ZAปฏิบัติการเตรียมไฟล์สำหรับตกแต่งภาพ
PRT-ZZZ-2-004ZAปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์วาดและตกแต่งภาพ
PRT-ZZZ-2-005ZAปฏิบัติการเตรียมไฟล์สำหรับจัดหน้า
PRT-ZZZ-2-006ZAปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดหน้า
PRT-ZZZ-3-007ZAทักษะเฉพาะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PRT-ZZZ-4-008ZAการดำเนินการผลิต
PRT-ZZZ-3-009ZAปฏิบัติการตรวจสอบงานก่อนพิมพ์
PRT-ZZZ-4-010ZAการแก้ไขปัญหาระหว่างการทำงาน
PRT-ZZZ-5-011ZAการตรวจสอบการผลิต
PRT-ZZZ-4-012ZAการนำเสนอข้อมูลแก่หัวหน้างาน
PRT-ZZZ-3-013ZAการติดต่อสื่อสารประสานงานเบื้องต้น
PRT-ZZZ-4-014ZAการบริหารงานเบื้องต้น
PRT-ZZZ-5-015ZAการบริหารจัดการในหน่วยงาน
PRT-ZZZ-5-016ZAการประเมินและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบ
PRT-ZZZ-1-017ZAปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
PRT-ZZZ-1-017ZAสามารถใช้โปรแกรมงานก่อนพิมพ์เบื้องต้น
PRT-ZZZ-2-018ZAปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
PRT-ZZZ-3-019ZAปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชำนาญการขั้นสูง
PRT-ZZZ-1-020ZAปฏิบัติงานวางหน้าเลย์เอาท์และงานดิจิทัลปรู๊ฟเบื้องต้น
PRT-ZZZ-3-021ZAปฏิบัติงานวางหน้าเลย์เอาท์และงานดิจิทัลปรู๊ฟชำนาญการขชั้นสูง
PRT-ZZZ-1-022ZAปฏิบัติการงานสร้างมี่พิมพ์ด้วยเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ (CTP, CTcP) เบื้องต้น
PRT-ZZZ-2-023ZAปฏิบัติการงานสร้างแม่พิมพ์ด้วยเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ (CTP, CTcP) ชำนาญการ
PRT-ZZZ-1-024ZAประสานงานกับลูกค้า
PRT-ZZZ-2-025ZAประสานงานกับลูกค้าชำนาญการ
PRT-ZZZ-4-026ZAประเมินผลและวางแผนการปรับปรุงคุณภาพการผลิต
PRT-ZZZ-4-027ZAสามารถนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพการผลิต
PRT-ZZZ-4-028ZAวางแผนและตัดสินใจปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมกับงาน
PRT-ZZZ-4-029ZAพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
PRT-ZZZ-5-030ZAการวางแผนรองรับเทคโนโลยี
PRT-ZZZ-5-031ZAวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจเพื่อกำหนดทิศทางองค์กร
PRT-ZZZ-5-032ZAควบคุมต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
PRT-ZZZ-1-033ZAการเตรียมกรอบสกรีน
PRT-ZZZ-2-034ZAการขึงผ้าสกรีน
PRT-PRE-3-093ZAตรวจสอบคุณภาพของกรอบสกรีนหลังการขึงผ้าสกรีน
PRT-ZZZ-1-035ZAการปาดกาวอัด
PRT-ZZZ-3-036ZAการสร้างลายสกรีน
PRT-ZZZ-4-037ZAการตรวจสอบคุณภาพของการสร้างลายบนกรอบกสรีน
PRT-PRE-2-094ZAปฏิบัติงานวางหน้าเลย์เอาท์และงานดิจิทัลปรู๊ฟชำนาญการ
PRT-PRE-1-001ZAปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลวเบื้องต้น
PRT-PRE-1-002ZAปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็งเบื้องต้น
PRT-PRE-2-003ZAปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว
PRT-PRE-2-004ZAปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง
PRT-PRE-2-005ZAปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัล
PRT-PRE-3-006ZAควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว
PRT-PRE-3-007ZAควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง
PRT-PRE-3-008ZAควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัล
PRT-PRE-4-009ZAกำหนดวัสดุ อุปกรณ์ และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี
PRT-PRE-4-010ZAพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี
PRT-PRE-4-011ZAวางแผน และพัฒนากระบวนการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี
PRT-PRE-2-012ZAเตรียมโมแม่พิมพ์กราวัวร์
PRT-PRE-3-013ZAใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานก่อนพิมพ์ และตรวจสอบไฟล์งานเบื้องต้น
PRT-PRE-3-014ZAปฏิบัติงานวางหน้าเลย์เอาต์ สำหรับแม่พิมพ์กราวัวร์
PRT-PRE-4-015ZAตรวจสอบและแก้ไขไฟล์งานต้นฉบับ
PRT-PRE-4-016ZAตรวจสอบและแก้ไขงานวางหน้าเลย์เอาต์ และงานดิจิทัลปรู๊ฟ
PRT-PRE-4-017ZAควบคุมคุณภาพงานเตรียมโมแม่พิมพ์กราวัวร์
PRT-PRE-4-018ZAควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์กราวัวร์ด้วยเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์
PRT-PRE-5-019ZAจัดการความรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์งานก่อนพิมพ์
PRT-PRE-5-020ZAตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์ และดิจิทัลปรู๊ฟ
PRT-PRE-5-021ZAพัฒนาคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์
PRT-PRE-2-022ZAร่างแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-2-023ZAจัดทำต้นแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-2-024ZAตรวจสอบต้นแบบบรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-3-025ZAออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
PRT-PRE-3-026ZAวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระหว่างการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
PRT-PRE-3-027ZAจัดทำรายงานการออกแบบให้แก่หัวหน้างาน
PRT-PRE-4-028ZAเตรียมข้อมูลความต้องการของลูกค้าก่อนออกแบบบรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-4-029ZAออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
PRT-PRE-4-030ZAวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระหว่างการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
PRT-PRE-5-031ZAเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน
PRT-PRE-5-032ZAบริหารจัดการในหน่วยงาน
PRT-PRE-5-033ZAประเมินและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-2-034ZAทักษะพื้นฐานในการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-2-035ZAเตรียมไฟล์สำหรับวาดและตกแต่งภาพ
PRT-PRE-2-036ZAปฏิบัติงานจัดองค์ประกอบศิลป์บนแผ่นคลี่บรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-2-037ZAปฏิบัติงานจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (mock up)
PRT-PRE-3-038ZAปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-3-039ZAใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการไฟล์งานออกแบบ
PRT-PRE-3-040ZAติดต่อประสานงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน
PRT-PRE-4-041ZAปฏิบัติงานจัดการการออกแบบบรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-4-042ZAตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-4-043ZAประสานงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-4-044ZAวางแผนและควบคุมการผลิตให้เหมาะสมกับงาน
PRT-PRE-4-045ZAบริหารงานเบื้องต้น
PRT-PRE-5-046ZAควบคุมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในหน่วยงาน
PRT-PRE-5-047ZAบริหารจัดการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในหน่วยงาน
PRT-PRE-5-048ZAปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
PRT-PRE-5-049ZAนำเสนองานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-6-050ZAปฏิบัติงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทางการตลาด
PRT-PRE-6-051ZAนำเสนอผลงานวิจัย
PRT-PRE-6-052ZAบริหารจัดการโครงการวิจัย
PRT-PRE-6-053ZAแก้วิกฤตปัญหาที่เกิดจากการทำงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.