TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

หน่วยสมรรถนะ

>> ปฎิบัติงานด้านก่อนการพิมพ์ให้ได้ตามมาตรฐานอาชีพ / ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์

ควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์กราวัวร์ด้วยเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดdownload

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
1. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์ ชั้น 4
2. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี ชั้น 4
            รหัสเดิม 20407
            PRT-PRE-4-018ZA
            PRT-PRE-4-057ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ
            ควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์กราวัวร์ด้วยเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทบทวนครั้งที่
            N/A

สร้างใหม่
            R

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
            ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทำแม่พิมพ์กราวัวร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
            N/A

สำหรับระดับคุณวุฒิ
            4

กลุ่มอาชีพ (Sector)
            ผู้ประกอบวิชาชีพทำแม่พิมพ์กราวัวร์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
            N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
            N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Element and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย
Element of Competency
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์1.1 ตรวจสอบตำแหน่งในการบำรุงรักษาเครื่องสร้างแม่พิมพ์ตามคู่มือการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
1.2 เลือกใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษาเครื่องสร้างแม่พิมพ์เบื้องต้นได้
1.3วางแผนในการซ่อม/บำรุงรักษาเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
2. ควบคุมและใช้งานเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์2.1 เตรียมเครื่องสร้างแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
2.2 ควบคุมการสร้างแม่พิมพ์อย่างถูกต้อง
2.3 ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพของแม่พิมพ์ได้
3. ผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์ด้วยเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์3.1 อ่านใบคำสั่งผลิต และรูปแบบงานจากลูกค้าได้ครบถ้วน
3.2 รับไฟล์งานจากส่วนงานเตรียมพิมพ์ตรวจสอบไฟล์งาน และเตรียมไฟล์งานสำหรับการสร้างแม่พิมพ์ได้
3.3กำหนดรายละเอียดในการสร้างแม่พิมพ์ตามข้อกำหนดได้ถูกต้อง
3.4 แก้ไขปัญหาระหว่างการสั่งสร้างแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
4. ตรวจสอบควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์4.1 ตรวจสอบขนาดและความสมบูรณ์ของเซลล์บนโมแม่พิมพ์ การตรวจสภาพผิวโมแม่พิมพ์หลังการสร้าง
4.2 ตรวจปรู๊ฟและ/หรืองานตัวอย่างก่อนส่งมอบให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
5. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์5.1 สื่อสารกับหน่วยงานพิมพ์เพื่อรับทราบถึงปัญหาการพิมพ์ที่มาจากแม่พิมพ์
5.2 หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพแม่พิมพ์ได้และกำหนดแนวทางการแก้ไขได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
            และมีประสบการณ์การทำแม่พิมพ์กราวัวร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
            (ก) ความต้องการด้านทักษะ
            1. การจดบันทึกใบคำสั่งผลิต
            2. การตรวจสอบสภาพของโมแม่พิมพ์
            3. การห่อและเตรียมจัดส่งลูกค้า
            4. การใช้และการเปิดไฟล์บนอุปกรณ์บันทึกข้อมูลประเภทต่างๆ
            5. การตรวจไฟล์ ที่จัดวางเลย์เอาต์
            6. อ่านคู่มือการใช้เครื่องสร้างแม่พิมพ์
            7. การตรวจแม่พิมพ์กราวัวร์ ปรู๊ฟ หรืองานตัวอย่าง
             (ข) ความต้องการด้านความรู้
            1. วิธีการบันทึกคำสั่งผลิตที่ถูกต้อง
            2. การตรวจสอบคุณภาพของโมแม่พิมพ์ ปรู๊ฟ
            3. วิธีการหีบห่อโมแม่พิมพ์
            4. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของอาร์ตเวิร์คต้นฉบับ และรูปภาพ
            5. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องสร้างแม่พิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
            (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
             หลักฐานการบันทึกวีดีโอ ในการปฏิบัติงานการเตรียมเครื่องสร้างแม่พิมพ์ การใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ การบำรุงรักษาเครื่องสร้างแม่พิมพ์ การกำหนดรายละเอียดตามใบคำสั่งผลิต และตรวจสอบความถูกต้องของแม่พิมพ์
             (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
             ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (Certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
             (ค) คำแนะนำในการประเมิน
             การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 2 ปี มีการเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้พร้อมใช้งาน มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม และสถานที่ทำการประเมินต้องไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน
             (ง) วิธีการประเมิน
             ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือแม่พิมพ์กราวัวร์ที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รายงานการตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)
            1. เอกสารประกอบเครื่องสร้างภาพแม่พิมพ์ประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษา เป็นต้น
            2. การเตรียมเครื่องสร้างแม่พิมพ์ได้แก่ การเปิด/ปิดเครื่องสร้างแม่พิมพ์ การตรวจสอบการใช้งานเบื้องต้น เป็นต้น
            3. การตรวจไฟล์ที่เลย์เอ้าต์ หมายถึง ไฟล์ที่มีการจัดว่างในรูปแบบที่เหมาะสม ประกอบด้วยตำแหน่งภาพที่จัดว่างแบบซ้ำ การจัดวางแถบควบคุมคุณภาพ เป็นต้น
            4. ใบคำสั่งผลิต หมายถึง ใบคำสั่งที่ระบุชื่อลูกค้า การกำหนดรายละเอียดของการผลิตโมแม่พิมพ์ เช่น ภาพที่ใช้ ความละเอียดของสกรีน ขนาดโมแม่พิมพ์ เป็นต้น
             (ก) คำแนะนำ
             N/A
             (ข) คำอธิบายรายละเอียด
             N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
            N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
            N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
            ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ จากการปฏิบัติการสอนและหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

หน่วยสมรรถนะก่อนหน้า หน่วยสมรรถนะถัดไป
ควบคุมคุณภาพงานเตรียมโมแม่พิมพ์กราวัวร์
N/A
จัดการความรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์งานก่อนพิมพ์
N/A


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่มีอาชีพที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน
             เตรียมโมแม่พิมพ์กราวัวร์
             ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานก่อนพิมพ์ และตรวจสอบไฟล์งานเบื้องต้น
             ปฏิบัติงานวางหน้าเลย์เอาต์ สำหรับแม่พิมพ์กราวัวร์
             ตรวจสอบและแก้ไขไฟล์งานต้นฉบับ
             ตรวจสอบและแก้ไขงานวางหน้าเลย์เอาต์ และงานดิจิทัลปรู๊ฟ
             ควบคุมคุณภาพงานเตรียมโมแม่พิมพ์กราวัวร์
             จัดการความรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์งานก่อนพิมพ์
             ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์ และดิจิทัลปรู๊ฟ
             พัฒนาคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์กราวัวร์

Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.