TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

หน่วยสมรรถนะ

>> ปฎิบัติงานด้านก่อนการพิมพ์ให้ได้ตามมาตรฐานอาชีพ / ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

กำหนดวัสดุ อุปกรณ์ และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

รายละเอียดdownload

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
1. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์ ชั้น 4
2. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี ชั้น 4
            รหัสเดิม 20309
            PRT-PRE-4-009ZA
            PRT-PRE-4-048ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ
            กำหนดวัสดุ อุปกรณ์ และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

ทบทวนครั้งที่
            N/A

สร้างใหม่
            R

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
            ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี (Flexography Plate Assistant Manager)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
            เป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุแต่ละประเภท รวมถึงสามารถบ่งชี้หรือคาดการณ์ถึงปัญหาของวัสดุทางการผลิตแม่พิมพ์ก่อนนำไปผลิตได้ และสามารถแก้ไขปัญหางานสร้างแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อน มีความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ สามารถกำหนดแนวทางการทำแผนการซ่อมบำรุง แก้ปัญหาเชิงลึก และประเมินความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์, ชิ้นส่วนทางการผลิตแม่พิมพ์ สามารถวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ
            4

กลุ่มอาชีพ (Sector)
            ผู้ประกอบวิชาชีพงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
            N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
            N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Element and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย
Element of Competency
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี1.1 เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ทำแม่พิมพ์แต่ละประเภทได้เหมาะสมกับใบสั่งงาน
1.2 สามารถบ่งชี้และคาดการณ์ถึงปัญหาของวัสดุ ก่อนนำไปผลิตได้
1.3 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง
2. กำหนดแนวทางการทำแผนการซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ชิ้นส่วนทางการผลิตแม่พิมพ์2.1 กำหนดแนวทางการทำแผนการซ่อมบำรุงได้ตามคู่มืออุปกรณ์
2.2 ประเมินความสามารถการใช้งานอุปกรณ์,ชิ้นส่วนในการสร้างแม่พิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงในการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี3.1 วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 วิเคราะห์ปัญหาของวัสดุและปัญหาทางการสร้างแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง
3.3 แก้ปัญหาขั้นสูง และนำเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาในอนาคตได้ครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
            สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
            (ก) ความต้องการด้านทักษะ
            1. การบ่งชี้ และคาดการณ์ถึงปัญหาของวัสดุใช้ทำแม่พิมพ์ ก่อนนำไปผลิตแม่พิมพ์จริงได้
            2. การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์
            3. การปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์
            4. การกำหนดแนวทางการซ่อมบำรุงเครื่องสร้างแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี
            5. การประเมินความสามารถการใช้งานอุปกรณ์ ชิ้นส่วนทางการสร้างแม่พิมพ์
            6. การวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
            7. การนำเสนอข้อมูล
            
            (ข) ความต้องการด้านความรู้
            1. คุณสมบัติของวัสดุผลิตแม่พิมพ์
            2. การใช้โปรแกรมสร้างแม่พิมพ์
            3. การสร้างแม่หมึกพิมพ์แต่ละชนิด
            4. ส่วนประกอบของเครื่องสร้างพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
            5. การซ่อมบำรุงเครื่องสร้างพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
            6. การวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
            หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
            (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
            1. ผลจากการบ่งชี้ และคาดการณ์ถึงปัญหาของวัสดุใช้สร้างแม่พิมพ์
            2. การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์
            3. ปรับปรุงกระบวนการสร้างแม่พิมพ์
            4. กำหนดแนวทางการซ่อมบำรุงเครื่องสร้างแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี
            5. การประเมินความสามารถการใช้งานอุปกรณ์, ชิ้นส่วนทางการสร้างแม่พิมพ์
            6. การวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
            7. ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
            8. แฟ้มสะสมผลงาน
            (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
            1. แบบประเมินจากการสังเกต
            2. แบบทดสอบความรู้
            3. แบบสัมภาษณ์
            (ค) คำแนะนำในการประเมิน
            การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 5 ปี
            (ง) วิธีการประเมิน
             1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
             2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต ใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน และ/หรือแฟ้มสะสมผลงาน

ขอบเขต (Range Statement)
            ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
            (ก) คำแนะนำ
            1. เลือกคุณสมบัติของแม่พิมพ์
            2. เลือกคุณสมบัติของสารเคมีที่ใช้ในการสร้างแม่พิมพ์
            3. เลือกใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผสมหมึก เช่น โปรแกรมการผสมหมึก เป็นต้น
            4. การปรับปรุงกระบวนการผลิต เป็นต้น
            5. กำหนดแนวทางการทำแผนการซ่อมบำรุง ประเมินความสามารถการใช้งานอุปกรณ์, ชิ้นส่วนทางการสร้างแม่พิมพ์ เช่น ตัดสินใจว่าอุปกรณ์ควรเปลี่ยนหรือไม่ เป็นต้น
            6. นำการประเมินความเสี่ยง ภายในพื้นที่ปฏิบัติงานมาวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง
            7. การวางแผนการซ่อมบำรุง
            - งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เช่น การปรับตั้ง การหล่อลื่น การตรวจสอบ และงานปรับเทียบเครื่องมือ เป็นต้น
            - งานบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ เพื่อให้ทราบสภาพของเครื่องจักร และอุปกรณ์, เปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าที่กำหนด จะทำให้ทราบว่าเครื่องจักรนั้นต้องมีการซ่อมแซมหรือไม่ เป็นต้น
            (ข) คำอธิบายรายละเอียด
            1. แผนการซ่อมบำรุง คือ การวางแผนการบำรุงรักษา เช่น การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องพิมพ์เมื่อครบอายุการใช้งาน การเปลี่ยนถ่ายวัสดุหล่อลื่นในเครื่องพิมพ์
            2. การประเมินความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
            N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
            N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
            1. การสัมภาษณ์
            2. การทดสอบโดยข้อสอบ
             3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

หน่วยสมรรถนะก่อนหน้า หน่วยสมรรถนะถัดไป
ควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัล
เป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุแต่ละประเภท รวมถึงสามารถบ่งชี้หรือคาดการณ์ถึงปัญหาของวัสดุทางการผลิตแม่พิมพ์ก่อนนำไปผลิตได้ และสามารถแก้ไขปัญหางานสร้างแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อน มีความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ สามารถกำหนดแนวทางการทำแผนการซ่อมบำรุง แก้ปัญหาเชิงลึก และประเมินความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์, ชิ้นส่วนทางการผลิตแม่พิมพ์ สามารถวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้
พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี
เป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุแต่ละประเภท รวมถึงสามารถบ่งชี้หรือคาดการณ์ถึงปัญหาของวัสดุทางการผลิตแม่พิมพ์ก่อนนำไปผลิตได้ และสามารถแก้ไขปัญหางานสร้างแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อน มีความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ สามารถกำหนดแนวทางการทำแผนการซ่อมบำรุง แก้ปัญหาเชิงลึก และประเมินความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์, ชิ้นส่วนทางการผลิตแม่พิมพ์ สามารถวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่มีอาชีพที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน
             ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลวเบื้องต้น
             ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็งเบื้องต้น
             ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว
             ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง
             ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัล
             ควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว
             ควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง
             ควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัล
             พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี
             วางแผน และพัฒนากระบวนการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.