TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

หน่วยสมรรถนะ

>> ปฎิบัติงานด้านก่อนการพิมพ์ให้ได้ตามมาตรฐานอาชีพ / ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

ควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง

รายละเอียดdownload

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
1. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างทำแม่พิมพ์สกรีน ชั้น 3
2. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ชั้น 3
3. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์ ชั้น 3
4. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี ชั้น 3
            รหัสเดิม 20307
            PRT-PRE-3-007ZA
            PRT-PRE-3-046ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ
            ควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง

ทบทวนครั้งที่
            N/A

สร้างใหม่
            R

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
            หัวหน้าช่างทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
            มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง สามารถผลิตแม่พิมพ์สำหรับงานพิมพ์สอดสี ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ สามารถใช้เครื่องมือในการวัดและวิเคราะห์คุณภาพ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและหาวิธีป้องกัน ควบคุมกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามปกติตั้งแต่กระบวนการเตรียมงานไปจนถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ
            3

กลุ่มอาชีพ (Sector)
            ผู้ประกอบวิชาชีพงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
            N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
            N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Element and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย
Element of Competency
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. วิเคราะห์และกำหนดค่าในการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง1.1 คำนวณการหาค่าเวลาและชนิดของประเภทหลอดไฟที่ใช้ในการฉายแสงด้านหน้าฉายแสงด้านหลัง การฉายแสงบนแม่พิมพ์ซ้ำ และการฉายแสงบนแม่พิมพ์เพื่อปรับผิวหน้า
1.2 คำนวณหาค่าเวลาหรือรอบการขัดล้างแม่พิมพ์ การอบแห้งให้ถูกต้องกับชนิดและประเภทของแม่พิมพ์
1.3 คำนวณปริมาณการใช้น้ำยาและการผสมน้ำยาล้างแม่พิมพ์
2. ใช้เครื่องมือในการวัดและวิเคราะห์คุณภาพ2.1 ใช้เครื่องมือในการตรวจคุณลักษณะฟิล์มต้นฉบับ
2.2 ใช้เครื่องมือในการวัดขนาดแม่พิมพ์
2.3 ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์ ได้แก่ อ่านค่าพื้นที่เม็ดสกรีนขนาดของเส้นและตัวอักษร
2.4 ตรวจสอบความหนาของแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีด้วยเครื่องมือวัด
2.5 วิเคราะห์ความสูงของตัวพิมพ์พื้นนูน
2.6 ตรวจสอบและวิเคราะห์ความแข็งของแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีด้วยเครื่องมือวัด
3. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง3.1 เตรียมความความพร้อมของเครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตแม่พิมพ์
3.2 การแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตตามคู่มือการผลิตและการใช้เครื่องจักร
3.3 ควบคุมกระบวนการล้างแม่พิมพ์ได้ทั้งระบบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
            มีวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไป หรือ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น และต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานด้านการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว หรือมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
            (ก) ความต้องการด้านทักษะ
             - กระบวนการแก้ไขปัญหา
            - การอ่านคู่มือการทำงาน คู่มืออุปกรณ์ และคู่มือเครื่องจักร
            - การใช้เครื่องฉายแสงยูวีผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง
            - การใช้เครื่องล้างแม่พิมพ์
            - การใช้เครื่องฉายแสงบนแม่พิมพ์ซ้ำ และตู้อบลมร้อน
            - การใช้เครื่องมือในการวัดและวิเคราะห์คุณภาพ
            (ข) ความต้องการด้านความรู้
            - การผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง
            - ชนิดของแสงยูวีและการคำนวณการหาค่าเวลาการฉายแสงด้านหน้า ฉายแสงด้านหลัง การฉายแสงบนแม่พิมพ์ซ้ำ และการฉายแสงบนแม่พิมพ์เพื่อปรับผิวหน้า
            - การคำนวณหาค่าเวลาหรือรอบการขัดล้างแม่พิมพ์
            - การคำนวณการเตรียมและผสมน้ำยาล้างแม่พิมพ์
            - การคำนวณการอบแห้งแม่พิมพ์
            - การปรับสภาพผิวหน้าและความแข็งของแม่พิมพ์
            - การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดคุณภาพ
            - พื้นที่เม็ดสกรีน ขนาดของเส้นและตัวอักษร
            - ความหนาและความสูงของตัวพิมพ์พื้นนูนบนแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
            (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
            - ผลการวัดและคุณภาพแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็งที่ได้จากการปฏิบัติงาน
            - ผลการปรับตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
            - แผนการวางแผนป้องกันปัญหา
            - บันทึกรายการจากการสังเกตในการทดสอบ
            - ใบผ่านการทำงานจากสถานประกอบการ
            - ใบรับรอง (certificate) ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
            (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
            - ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์
            - ผลการสอบข้อเขียนหรือแบบทดสอบความรู้
            - หลักฐานจากใบผ่านการทำงานจากสถานประกอบการ
            - ใบรับรอง (certificate) ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
            (ค) คำแนะนำในการประเมิน
            การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 5 ปี มีการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสม และสถานที่ทำการประเมินต้องไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน มีเครื่องมือ อุปกรณ์และ เคมีภัณฑ์พร้อมใช้งาน
            
            
            (ง) วิธีการประเมิน
            ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)
            (ก) คำแนะนำ
             - ฟิล์มต้นฉบับทางการพิมพ์ 2 สีขึ้นไป หรือ 4 สี (process color) ได้จากเครื่องสร้างฟิล์มระบบคอมพิวเตอร์ (CTF)
            - คุณลักษณะฟิล์มต้นฉบับ เช่น ความดำ ความละเอียด ความคมชัดของขอบภาพ และองศาสกรีน
            - แม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็งประเภทล้างด้วยน้ำหรือตัวทำละลาย (solvent) ที่มีขนาดความหนาตั้งแต่ 1.14-7.00 มิลลิเมตร
            - แสงยูวีที่ใช้คือยูวีเอ (UV-A) และยูวีซี (UV-C)
            - ปัญหาเบื้องต้น เป็นปัญหาจากกระบวนการทำงาน เช่น ปัญหาจากมุมองศาสกรีน ปัญหาจากรูปแบบเม็ดสกรีน ปัญหาการการเจาะลึกแม่พิมพ์ หรือปัญหาแม่พิมพ์ตัน เป็นต้น โดยต้องไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากสภาพของเครื่องจักร
            - น้ำที่ใช้ล้างแม่พิมพ์เป็นประเภทตัวทำละลาย (solvent)หรือเป็นน้ำที่มีการผสมสารลดแรงตึงผิว และสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการชำระล้าง (detergent)
            - การเพิ่มความแข็งแม่พิมพ์ เป็นการฉายแสงบนแม่พิมพ์ซ้ำด้วยยูวีเอ (UV-A)
             - การปรับผิวหน้าแม่พิมพ์ เป็นการฉายแสงด้วยยูวีซี (UV-C)
            - ควบคุมกระบวนการล้างแม่พิมพ์ทั้งระบบเป็นการปรับตั้งและแก้ไขเป็นการปรับเปลี่ยนจำนวนรอบและเวลาในกระบวนการทำงาน
            - การเตรียมความความพร้อมของเครื่องมือและเครื่องจักร เช่น กำลังไฟของหลอดยูวี ระบบลมดูด ความสูงของแปรงขัดล้าง และตัวควบคุมอุณหภูมิ
            - การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนต้องมีความปลอดภัยในการทำงาน
            (ข) คำอธิบายรายละเอียด
            - การฉายแสงด้านหลัง หรือการฉายแสงหลัง (back exposer) เป็นการฉายแสงด้านหนึ่งของแม่พิมพ์เพื่อให้พอลิเมอร์ หรือยางแม่พิมพ์แข็งตัวเป็นด้านฐาน
            - การฉายแสงด้านหน้า หรือการฉายแสงหน้า หรือการฉายแสงหลัก (main exposure) เป็นการฉายแสงด้านหนึ่งของแม่พิมพ์เพื่อให้พอลิเมอร์ หรือยางแม่พิมพ์แข็งตัวเป็นด้านตัวพิมพ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
            N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
            N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
            ทดสอบหน่วยสมรรถนะนี้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยตั้งคำถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้และขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัดผลทางด้านความรู้จากการสอบข้อเขียนหรือแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

หน่วยสมรรถนะก่อนหน้า หน่วยสมรรถนะถัดไป
ควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว
มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง สามารถผลิตแม่พิมพ์สำหรับงานพิมพ์สอดสี ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ สามารถใช้เครื่องมือในการวัดและวิเคราะห์คุณภาพ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและหาวิธีป้องกัน ควบคุมกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามปกติตั้งแต่กระบวนการเตรียมงานไปจนถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์
ควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัล
มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง สามารถผลิตแม่พิมพ์สำหรับงานพิมพ์สอดสี ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ สามารถใช้เครื่องมือในการวัดและวิเคราะห์คุณภาพ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและหาวิธีป้องกัน ควบคุมกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามปกติตั้งแต่กระบวนการเตรียมงานไปจนถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่มีอาชีพที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน
             ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลวเบื้องต้น
             ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็งเบื้องต้น
             ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว
             ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง
             ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัล
             ควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว
             ควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัล
             กำหนดวัสดุ อุปกรณ์ และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี
             พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี
             วางแผน และพัฒนากระบวนการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.