TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

หน่วยสมรรถนะ

>> ปฎิบัติงานด้านก่อนการพิมพ์ให้ได้ตามมาตรฐานอาชีพ / ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง

รายละเอียดdownload

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
1. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ชั้น 2
2. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์ ชั้น 2
3. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี ชั้น 2
            รหัสเดิม 20304
            PRT-PRE-2-004ZA
            PRT-PRE-2-043ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ
            ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง

ทบทวนครั้งที่
            N/A

สร้างใหม่
            R

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
            ช่างทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
            มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของฟิล์มต้นฉบับ สามารถปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิด พอลิเมอร์แข็ง ทั้งแม่พิมพ์ชนิดหนาและบางได้ถูกต้องตามชนิดและขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่กระบวนการเตรียมงานไปจนถึงกระบวนการล้างแม่พิมพ์และตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์ที่ผลิตได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ
            2

กลุ่มอาชีพ (Sector)
            ผู้ประกอบวิชาชีพงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
            N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
            N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Element and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย
Element of Competency
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฟิล์มต้นฉบับ1.1 ทำความสะอาดฟิล์มต้นฉบับ
1.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ทางกายภาพของฟิล์มเนกาทิฟ
1.3 ตรวจค่าความดำของฟิล์มต้นฉบับด้วยเครื่องมือวัด
2. ปฏิบัติงานใช้เครื่องฉายแสงและล้างสร้างภาพแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง2.1 วางเลย์เอาต์ให้เหมาะกับพื้นที่ผลิต
2.2 ตรวจสอบสภาพเครื่องฉายแสงก่อนใช้งานโดยทำความสะอาดที่ติดตั้งฟิล์มต้นฉบับ
2.3 วางฟิล์มต้นฉบับวางบนแม่พิมพ์พอลิเมอร์แข็งได้ถูกต้อง โดยวางแผ่นพลาสติกโปร่งแสงไล่อากาศให้ฟิล์มแนบสนิท
2.4 ปฏิบัติงานฉายแสงด้านหลัง ฉายแสงด้านหน้า ด้วยแสงยูวีเอ (UV-A) กำหนดระยะเวลาตามใบสั่งงาน
2.5 ติดตั้งแม่พิมพ์ในเครื่องล้างและทำการล้างตามระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่งงาน
2.6 ทำความสะอาดและอบแห้งแม่พิมพ์ตามกระบวนการในใบสั่งงาน
2.7 ปรับสภาพผิวหน้าและปรับค่าความแข็งของแม่พิมพ์ด้วยการฉายแสงยูวีเอ(UV-A)ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่งงาน
2.8 ทำการฉายแสงบนแม่พิมพ์เพื่อปรับผิวหน้า ด้วยแสงยูวีซี (UV-C) ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่งงาน
3. ตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็งหลังการผลิต2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ทางกายภาพของแม่พิมพ์ ได้แก่ความสะอาดความสมบูรณ์ของเม็ดสกรีน ลายเส้น ตัวอักษรและภาพ
2.2 ตรวจสอบความเหนียวของผิวหน้าแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี
2.3 ตรวจสอบความหนาของแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีด้วยเครื่องมือวัด
2.4 ตรวจสอบความแข็งของแม่พิมพ์ เฟล็กโซกราฟีด้วยเครื่องมือวัด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
            จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น และต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานด้านการเตรียมวัสดุ และช่วยงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง หรือมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
            (ก) ความต้องการด้านทักษะ
             - อ่านใบสั่งงานได้
            - ตรวจสอบความถูกต้องของฟิล์มต้นฉบับ
            - การใช้อุปกรณ์วัดค่าความดำ
            - การติดตั้งฟิล์มต้นฉบับ
            - การใช้เครื่องฉายแสงยูวีผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง
            - เทคนิคการฉายแสงยูวี
            - ติดตั้งแม่พิมพ์ในเครื่องล้าง
            - ล้างทำความสะอาดแม่พิมพ์
            - การใช้เครื่องฉายแสงบนแม่พิมพ์ซ้ำ และตู้อบลมร้อน
            - การใช้อุปกรณ์วัดค่าความหนา
            (ข) ความต้องการด้านความรู้
            - ฟิล์มต้นฉบับทางการพิมพ์
            - การผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง
            - ชนิดและคุณสมบัติของแสงยูวี
            - การปรับค่าและตั้งเวลาการฉายแสงยูวี
            - การปรับสภาพผิวหน้าและความแข็งของแม่พิมพ์
            - การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
            (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
            - แม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็งที่ได้จากการปฏิบัติงาน
            - บันทึกรายการจากการสังเกตในการทดสอบ
            - ใบผ่านการทำงานจากสถานประกอบการ
            - ใบรับรอง (certificate) ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
            (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
            - ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์
            - ผลการสอบข้อเขียนหรือแบบทดสอบความรู้
            - หลักฐานจากใบผ่านการทำงานจากสถานประกอบการ
            - ใบรับรอง (certificate) ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
            (ค) คำแนะนำในการประเมิน
            การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3 ปี มีการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสม และสถานที่ทำการประเมินต้องไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน มีเครื่องมือ อุปกรณ์และ เคมีภัณฑ์พร้อมใช้งาน
            
            (ง) วิธีการประเมิน
            ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)
            (ก) คำแนะนำ
             - ฟิล์มต้นฉบับทางการพิมพ์ 1 สี ได้จากเครื่องสร้างฟิล์มระบบคอมพิวเตอร์ (CTF)
            - ความสมบูรณ์ของฟิล์มต้นฉบับ คือไม่มีรอยตามด (Pinhole) ความคมชัดของขอบภาพ และรอยขีดข่วน
            - แม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็งประเภทล้างด้วยน้ำหรือตัวทำละลาย (solvent) ที่มีขนาดความหนาตั้งแต่ 1.14-7.00 มิลลิเมตร
            - แสงยูวีที่ใช้คือยูวีเอ (UV-A) และยูวีซี (UV-C)
            - การปรับความแข็งของแม่พิมพ์ด้วยแสงยูวีที่ใช้คือยูวีเอ (UV-A)
            - น้ำยาล้างแม่พิมพ์เป็นประเภทตัวทำละลาย (solvent)หรือน้ำผสมสารลดแรงตึงผิว และสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการชำระล้าง (detergent)
            - การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนต้องมีความปลอดภัยในการทำงาน
            (ข) คำอธิบายรายละเอียด
            - การฉายแสงด้านหลัง หรือการฉายแสงหลัง (back exposer) เป็นการฉายแสงด้านหนึ่งของแม่พิมพ์เพื่อให้พอลิเมอร์ หรือยางแม่พิมพ์แข็งตัวเป็นด้านฐาน
            - การฉายแสงด้านหน้า หรือการฉายแสงหน้า หรือการฉายแสงหลัก (main exposure) เป็นการฉายแสงด้านหนึ่งของแม่พิมพ์เพื่อให้พอลิเมอร์ หรือยางแม่พิมพ์แข็งตัวเป็นด้านตัวพิมพ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
            N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
            N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
            ทดสอบหน่วยสมรรถนะนี้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยตั้งคำถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้และขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัดผลทางด้านความรู้จากการสอบข้อเขียนหรือแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

หน่วยสมรรถนะก่อนหน้า หน่วยสมรรถนะถัดไป
ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว
มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของฟิล์มต้นฉบับ สามารถปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิด พอลิเมอร์แข็ง ทั้งแม่พิมพ์ชนิดหนาและบางได้ถูกต้องตามชนิดและขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่กระบวนการเตรียมงานไปจนถึงกระบวนการล้างแม่พิมพ์และตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์ที่ผลิตได้
ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัล
มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของฟิล์มต้นฉบับ สามารถปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิด พอลิเมอร์แข็ง ทั้งแม่พิมพ์ชนิดหนาและบางได้ถูกต้องตามชนิดและขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่กระบวนการเตรียมงานไปจนถึงกระบวนการล้างแม่พิมพ์และตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์ที่ผลิตได้


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่มีอาชีพที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน
             ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลวเบื้องต้น
             ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็งเบื้องต้น
             ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว
             ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัล
             ควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว
             ควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง
             ควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัล
             กำหนดวัสดุ อุปกรณ์ และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี
             พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี
             วางแผน และพัฒนากระบวนการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.