TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

หน่วยสมรรถนะ

>> ปฎิบัติงานด้านก่อนการพิมพ์ให้ได้ตามมาตรฐานอาชีพ / ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลวเบื้องต้น

รายละเอียดdownload

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
1. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี ชั้น 1
            รหัสเดิม 20301
            PRT-PRE-1-001ZA
            PRT-PRE-1-040ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ
            ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลวเบื้องต้น

ทบทวนครั้งที่
            N/A

สร้างใหม่
            R

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
            ผู้ช่วยช่างทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
            มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟิล์มต้นฉบับ และการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว ช่วยเตรียมอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ ช่วยปฏิบัติงานสร้างภาพและล้างแม่พิมพ์ตามกระบวนที่กำหนดในคู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งและการควบคุมของหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา

สำหรับระดับคุณวุฒิ
            1

กลุ่มอาชีพ (Sector)
            ผู้ประกอบวิชาชีพงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
            N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
            N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Element and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย
Element of Competency
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. ตรวจสอบฟิล์มต้นฉบับเบื้องต้น1.1 ตรวจสอบประเภทของฟิล์มต้นฉบับได้ (แม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีใช้ฟิล์มเนกาทิฟ)
1.2 ตรวจด้านน้ำยาไวแสงของฟิล์มได้ถูกต้อง (ด้านฐานของฟิล์มจะเงาด้านน้ำยาอิมัลชั่นจะด้านและขูดออก)
1.3 ตรวจสอบความดำของฟิล์มได้เบื้องต้น (ยกส่องบังแสง)
2. เตรียมวัสดุในการทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว2.1 เตรียมพอลิเมอร์เหลวตามใบสั่งงาน โดยชั่งน้ำหนักได้ถูกต้อง
2.2 เตรียมน้ำยาล้างแม่พิมพ์โดยผสมกับน้ำในสัดส่วนที่ถูกต้องและได้ปริมาณถูกต้องตามใบสั่งงาน
2.3 เก็บน้ำยางพอลิเมอร์ส่วนที่ไม่แข็งตัวเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยเตรียมอุปกรณ์สำหรับเก็บคืนน้ำยางให้พร้อม
3. ปฏิบัติงานฉายแสงและสร้างภาพแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว3.1เตรียมเครื่องฉายแสงให้พร้อมในการทำแม่พิมพ์โดยทำความสะอาดกระจกติดตั้งฟิล์มต้นฉบับ
3.2วางฟิล์มบนกระจกติดตั้งฟิล์มได้ถูกต้องและแนบสนิทโดยมีการวางแผ่นพลาสติกกันฟิล์มติด พร้อมไล่อากาศ
3.3 ติดแถบโฟมกั้นขอบกำหนดขนาดพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
3.4 ติดตั้งแม่พิมพ์ในเครื่องล้างสร้างภาพและทำการล้างตามระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่งงาน
3.5 ทำความสะอาดแม่พิมพ์ตามกระบวนการในใบสั่งงานและทำการอบแห้ง
3.6 ทำการฉายแสงบนแม่พิมพ์ซ้ำ (post exposure) ด้วยแสงยูวีเอ (UV-A)ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่งงาน
3.7 ทำการฉายแสงบนแม่พิมพ์เพื่อปรับผิวหน้าด้วยแสงยูวีซี (UV-C)ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่งงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
            มีวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไป หรือ สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ และต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
            (ก) ความต้องการด้านทักษะ
             - อ่านใบสั่งงานได้
            - แยกประเภทฟิล์มต้นฉบับ
            - ตรวจสอบความถูกต้องของฟิล์มต้นฉบับ
            - การใช้อุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนัก
            - การวางฟิล์มต้นฉบับ
            - เก็บน้ำยางพอลิเมอร์เหลวส่วนที่ไม่แข็งตัว
            - ติดตั้งแม่พิมพ์ในเครื่องล้าง
            - ล้างทำความสะอาดแม่พิมพ์
            - การใช้เครื่องฉายแสงบนแม่พิมพ์ซ้ำ และตู้อบลมร้อน
            (ข) ความต้องการด้านความรู้
            - ฟิล์มต้นฉบับทางการพิมพ์
            - วิธีการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว
            - ชนิดของแสงยูวี
            - การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
            (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
            - แม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลวที่ได้จากการปฏิบัติงาน
            - บันทึกรายการจากการสังเกตในการทดสอบ
            - ใบผ่านการทำงานจากสถานประกอบการ
            - ใบรับรอง (certificate) ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
            (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
            - ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์
            - ผลการสอบข้อเขียนหรือแบบทดสอบความรู้
            - หลักฐานจากใบผ่านการทำงานจากสถานประกอบการ
            - ใบรับรอง (certificate) ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
            (ค) คำแนะนำในการประเมิน
            การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 2 ปี มีการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสม และสถานที่ทำการประเมินต้องไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน มีเครื่องมือ อุปกรณ์และ เคมีภัณฑ์พร้อมใช้งาน
            (ง) วิธีการประเมิน
            ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)
            (ก) คำแนะนำ
             - ฟิล์มต้นฉบับทางการพิมพ์ 1 สี ได้จากเครื่องสร้างฟิล์มระบบคอมพิวเตอร์ (CTF)
            - แม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลวประเภทล้างด้วยน้ำ
            - แสงยูวีที่ใช้คือยูวีเอ (UV-A) และยูวีซี (UV-C)
            - น้ำยาล้างแม่พิมพ์เป็นน้ำผสมสารลดแรงตึงผิว และสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการชำระล้าง (detergent)
            - การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนต้องมีความปลอดภัยในการทำงาน
            (ข) คำอธิบายรายละเอียด
            N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
            N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
            N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
            ทดสอบหน่วยสมรรถนะนี้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยตั้งคำถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้และขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัดผลทางด้านความรู้จากการสอบข้อเขียนหรือแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

หน่วยสมรรถนะถัดไป
ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็งเบื้องต้น
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟิล์มต้นฉบับ และการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว ช่วยเตรียมอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ ช่วยปฏิบัติงานสร้างภาพและล้างแม่พิมพ์ตามกระบวนที่กำหนดในคู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งและการควบคุมของหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่มีอาชีพที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน
             ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็งเบื้องต้น
             ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว
             ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง
             ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัล
             ควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลว
             ควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็ง
             ควบคุมคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบดิจิทัล
             กำหนดวัสดุ อุปกรณ์ และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี
             พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี
             วางแผน และพัฒนากระบวนการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.