TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

หน่วยสมรรถนะ

>> การจัดการพลังงาน / รับผิดชอบด้านพลังงาน

จัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน

รายละเอียดdownload

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
1. สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานความร้อน ชั้น 5
2. สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไฟฟ้า ชั้น 5
            รหัสเดิม 1117
            GPW-EME-5-017ZA
            GPW-EME-6-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ
            จัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน

สร้างใหม่
            R

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
            ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานความร้อน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
            บุคคลที่มีความรู้ในระบบการจัดการพลังงาน มีความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน มีความรู้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ
            5

กลุ่มอาชีพ (Sector)
            กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
            N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
            1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
             2. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Element and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย
Element of Competency
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. จัดการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานความร้อนได้
2. ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงานได้อย่างถูกต้อง
3. ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงานได้อย่างครบถ้วน
2. จัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน1. วางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงานได้อย่างเหมาะสม
2. ดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ติดตามและประเมินผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงานได้อย่างครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
            พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
            (ก) ความต้องการด้านทักษะ
            1. ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน
            2. ปฏิบัติการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน
            (ข) ความต้องการด้านความรู้
            1. การจัดการพลังงานความร้อน
            2. การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน
            3. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
            หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
            (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
            1. เอกสารรายงานการจัดการพลังงาน
            2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
            3. แฟ้มสะสมผลงาน
            (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
            1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
            2. เอกสารรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
            3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
            (ค) คำแนะนำในการประเมิน
            ประเมินเกี่ยวกับการบริหารจัดการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
            (ง) วิธีการประเมิน
            1. พิจารณาหลักฐานความรู้
            2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)
            ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
             (ก) คำแนะนำ
            1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน
             2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการจัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน
             (ข) คำอธิบายรายละเอียด
            1. เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน โดยวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานความร้อน ของอุปกรณ์ความร้อน ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนอย่างถูกต้อง มีการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน
            2. บำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน โดยวางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน และดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการติดตามและการประเมินผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อน ได้อย่างครบถ้วน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
            .N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
            .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
            18.1 เครื่องมือการประเมิน
             1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
             2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากการสัมภาษณ์
             3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน
             ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
             18.2 เครื่องมือการประเมิน
             1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
             2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากการสัมภาษณ์
             3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน
             ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

หน่วยสมรรถนะก่อนหน้า
จัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
บุคคลที่มีความรู้ในระบบการจัดการพลังงาน มีความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน มีความรู้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่มีอาชีพที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน
             สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
             ตรวจวัดพลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
             ตรวจวัดพลังงานระบบไฟฟ้า
             อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
             อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า
             ตรวจวัดพลังงานความร้อน
             ตรวจวัดพลังงานระบบไอน้ำ
             อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม
             อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำ
             ตรวจวัดพลังงานระบบทำความเย็น
             ตรวจวัดพลังงานระบบปรับอากาศ
             อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
             อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ
             จัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร
             จัดการพลังงานความร้อนในอาคาร
             จัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน

Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.