TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

หน่วยสมรรถนะ

>> การจัดการพลังงาน / รับผิดชอบด้านพลังงาน

ตรวจวัดพลังงานความร้อน

รายละเอียดdownload

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
1. สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคาร ชั้น 4
2. สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงาน ชั้น 4
            รหัสเดิม 1106
            GPW-EME-2-006ZA
            GPW-EME-4-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ
            ตรวจวัดพลังงานความร้อน

สร้างใหม่
            R

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
            ผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดพลังงานความร้อน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
            บุคคลที่มีความรู้เรื่องเครื่องมือวัดพลังงานความร้อนและมีความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือวัดพลังงานความร้อน สามารถตรวจวัดการใช้พลังงานความร้อนและตรวจวัดการใช้พลังงานอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อน

สำหรับระดับคุณวุฒิ
            2

กลุ่มอาชีพ (Sector)
            กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
            .N/A.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
            1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
             2. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Element and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย
Element of Competency
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. เลือกใช้เครื่องมือวัดพลังงานทางความร้อน1. เลือกใช้เครื่องมือวัดพลังงานทางความร้อนได้อย่างถูกต้อง
2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือวัดพลังงานทางความร้อนก่อนการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
3. บำรุงรักษาเครื่องมือวัดและอุปกรณ์พลังงานทางความร้อนได้อย่างถูกต้อง
2. ตรวจวัดการใช้พลังงานอุปกรณ์ด้านความร้อน1. ใช้เครื่องมือวัดพลังงานสำหรับอุปกรณ์ด้านความร้อนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2.อ่านค่าและบันทึกค่าที่ได้จากการวัดพลังงานสำหรับอุปกรณ์ด้านความร้อนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
            (ก) ความต้องการด้านทักษะ
            1. ปฏิบัติการเลือกใช้เครื่องมือวัดพลังงานทางความร้อน
            2. ปฏิบัติการตรวจวัดการใช้พลังงานอุปกรณ์ด้านความร้อน
            (ข) ความต้องการด้านความรู้
            1. ค่าพารามิเตอร์ทางความร้อนที่จำเป็นในการตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
            2. เครื่องมือวัดพลังงานทางด้านความร้อน
            3. วิธีการใช้เครื่องมือวัดพลังงานทางด้านความร้อน
            4. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือวัดพลังงานทางด้านความร้อน
            5. การเก็บ บำรุง รักษา เครื่องมือวัดพลังงานทางความร้อน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
            หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
            (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
            1. เอกสารรายงานการจัดการพลังงาน
            2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
            3. แฟ้มสะสมผลงาน
            (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
            1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านพลังงาน
            2. เอกสารรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
            3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
            (ค) คำแนะนำในการประเมิน
            ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
            (ง) วิธีการประเมิน
            1. พิจารณาหลักฐานความรู้
            2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)
            ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
             (ก) คำแนะนำ
            1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเลือกใช้เครื่องมือวัดพลังงานทางความร้อน
             2.ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจวัดการใช้พลังงานอุปกรณ์ด้านความร้อน
             (ข) คำอธิบายรายละเอียด
            1. เลือกใช้เครื่องมือวัดพลังงานทางความร้อน สามารถระบุค่าพารามิเตอร์ทางความร้อนที่จำเป็นในการตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เลือกใช้เครื่องมือวัดพลังงานทางความร้อนได้เหมาะสมและรู้วิธีการใช้เครื่องมือวัดพลังงานทางความร้อนและข้อพึงระวังในการใช้
             2. ตรวจวัดการใช้พลังงานอุปกรณ์ด้านความร้อน สามารถใช้เครื่องมือวัดพลังงานสำหรับอุปกรณ์ด้านความร้อนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อ่านค่าและบันทึกค่าที่ได้จากการวัดพลังงานสำหรับอุปกรณ์ด้านความร้อนได้อย่างถูกต้อง และเก็บรักษาเครื่องมือวัดพลังงานสำหรับอุปกรณ์ด้านความร้อนได้อย่างเหมาะสม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
            N/A.

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
            N/A.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
            18.1 เครื่องมือการประเมิน
             1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
             2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
             3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน
             ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
             18.2 เครื่องมือการประเมิน
             1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
             2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
             3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน
             ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

หน่วยสมรรถนะก่อนหน้า หน่วยสมรรถนะถัดไป
อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า
บุคคลที่มีความรู้เรื่องเครื่องมือวัดพลังงานความร้อนและมีความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือวัดพลังงานความร้อน สามารถตรวจวัดการใช้พลังงานความร้อนและตรวจวัดการใช้พลังงานอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อน
ตรวจวัดพลังงานระบบไอน้ำ
บุคคลที่มีความรู้เรื่องเครื่องมือวัดพลังงานความร้อนและมีความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือวัดพลังงานความร้อน สามารถตรวจวัดการใช้พลังงานความร้อนและตรวจวัดการใช้พลังงานอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อน


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่มีอาชีพที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน
             สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
             ตรวจวัดพลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
             ตรวจวัดพลังงานระบบไฟฟ้า
             อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
             อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า
             ตรวจวัดพลังงานระบบไอน้ำ
             อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม
             อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำ
             ตรวจวัดพลังงานระบบทำความเย็น
             ตรวจวัดพลังงานระบบปรับอากาศ
             อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
             อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ
             จัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร
             จัดการพลังงานความร้อนในอาคาร
             จัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
             จัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน

Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.