TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา / พัฒนาและจัดการระบบท่อภายในอาคาร

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 1

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             PUM-WOM-1-712603-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 1

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการจัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับประกอบท่อและกองเก็บท่อและอุปกรณ์ท่อประปาได้อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานประกอบท่อประปาสำหรับระบบท่อประปาภายในอาคารได้อย่างมีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความสะอาดและการป้องกันการปนเปื้อนขณะการติดตั้งท่อ จัดเก็บวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อตามข้อกำหนด ขนย้ายวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อตามข้อกำหนด สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และปฏิบัติงานได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 1 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 ทั้ง 4 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างสาธารณูปโภคประปาและอุตสาหกรรมผลิตน้ำประปา เช่น ช่างรับจ้างทั่วไป คนงานก่อสร้าง ช่างประปา ช่างท่อ หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ประกอบท่อโดยใช้น้ำยาประสาน
             ประกอบท่อโดยใช้เกลียว
             ประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยาง
             ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา
สายงาน :
   พัฒนาและจัดการระบบท่อภายในอาคาร
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 2
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการจัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับประกอบท่อและกองเก็บท่อและอุปกรณ์ท่อประปาได้อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานระบุรายการปริมาณท่อและอุปกรณ์ (BOQ) จัดซื้อ/จัดหา ท่อและอุปกรณ์ตามปริมาณและเวลาที่กำหนด จัดเก็บท่อพัสดุและอุปกรณ์ ประกอบท่อโดยใช้ความร้อน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมปริมาณ แรงดัน และระดับน้ำ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ตรวจสอบสุขาภิบาลแบบแยกส่วน ซ่อมและแก้ปัญหาชำรุดกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินได้อย่างมีมาตรฐาน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 1

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างบริการประปาชุมชน ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างบริการประปาชุมชน ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพผู้ควบคุมและกำกับงานประปาภายในอาคาร ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพพนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน ชั้น 2


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.