TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ / จัดการธุรกิจจัดส่งพัสดุ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักบริหารนวัตกรรมดับเพลิง ชั้น 8

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             PUM-DPM-8-541103-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักบริหารนวัตกรรมดับเพลิง ชั้น 8

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นผู้มีความสามารถใช้ความรู้ประสบการณ์ในการสร้างโมเดลในการสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอัคคีภัย สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เมื่อเกิดอัคคีภัย สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตัดสินใจได้และมีประสบการณ์ด้านอัคคีภัยทั้งหมดทุกประเภทสามารถคิดค้นสร้างแนวทางใหม่ องค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาด้านอัคคีภัยที่เกิดขึ้นและมีข้อแนะนำในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ทรงคุณวุฒิการดับเพลิง ชั้น 8 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ 2. มีประสบการณ์การดับเพลิงมาไม่น้อยกว่า 15 ปี 3. ต้องนำเสนอผลงานทางวิชาการและ/หรือมีนวัตกรรมด้านอัคคีภัย 4. มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 4.1 หลักสูตรระดับอำนวยการ เช่น หลักสูตรผู้อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยขั้นสูงระดับ 1 หลักสูตรผู้อำนวยการดับเพลิง เป็นต้น และ 4.2 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงหรือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในระดับบริหารจัดการ การควบคุมสั่งการ เทคนิคผจญเพลิงขั้นสูงหรือขั้นก้าวหน้า เช่น หลักสูตรการบริหารจัดการอัคคีภัย หลักสูตรการควบคุมสั่งการระดับ 3 หลักสูตรการควบคุมสั่งการ ICS 300 หลักสูตรการควบคุมสั่งการ ICS 400 หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบเพลิงไหม้ หลักสูตรเทคนิคผจญเพลิงและกู้ภัย หลักสูตรการระบายควัน หลักสูตรการกู้ชีพ กู้ภัย หลักสูตร จป. วิชาชีพ เป็นต้น จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน หรือสถาบันจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศนั้นๆ เป็นต้น จึงจะเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญการดับเพลิงได้ 5. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ทรงคุณวุฒิการดับเพลิง ชั้น 8 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน....7.......หน่วยสมรรถนะ 6 ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารดับเพลิง ชั้น 7 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารดับเพลิง ชั้น 7 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 7. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพมาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพชั้นที่สูงขึ้น การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้นก่อนหน้าบางส่วน หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            พนักงานดับเพลิง พนักงานผจญเพลิง พนักงานรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ
             N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             การตรวจสอบภายหลังการควบคุมและดับเพลิงเสร็จสิ้น
             ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
             พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
             จัดเตรียมบุคลากร และการควบคุม ติดตามการปฎิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
             ปรับปรุงหลักสูตรการดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน
             วิเคราะห์แนวทางป้องกันอัคคีภัยและจัดหานวัตกรรมป้องกันอัคคีภัย
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
สายงาน :
   จัดการธุรกิจจัดส่งพัสดุ
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้บริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้บริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้บริหารงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้บริหารธุรกิจจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้บริหารธุรกิจจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของด่วน ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.