TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ / จัดการธุรกิจจัดส่งพัสดุ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 2

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             PUM-SHP-2-441203-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า การติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ คัดแยกพัสดุและสิ่งของด่วน รวมถึงการรับพัสดุและสิ่งของด่วน การลำเลียงพัสดุและสิ่งของด่วน การส่งมอบพัสดุและสิ่งของด่วน และการส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัดโดยเป็นบุคคลที่ 1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลข 2. มีทักษะการสื่อสารภายในองค์กร และการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 3. มีความสามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 4. มีทักษะการใช้เครื่องสื่อสารและเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 5. มีทักษะการปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 6. มีความละเอียดความรอบครอบ และใส่ใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 2 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 6 เดือน หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงานด้านปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 2 2.1 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 14 หน่วยสมรรถนะ ซึ่งมีหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของภายในประเทศ ชั้น 1 จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ 2.2 ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของภายในประเทศ ชั้น 1 แล้ว ไม่ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 1 อีก

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            บุคคลในกลุ่มอาชีพธุรกิจจัดส่งพัสดุ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของภายในประเทศ โดยมีตำแหน่งงาน เช่น เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน เจ้าหน้าที่นำจ่าย บุรุษไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ เจ้าหน้าที่/พนักงานประจำศูนย์รับและกระจายสินค้า พนักงานบริการลูกค้า พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่คัดแยกพัสดุและสิ่งของ พนักงานประจำร้าน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับและส่งพัสดุและสิ่งของ เจ้าหน้าที่รับพัสดุและสิ่งของ เจ้าหน้าที่จัดส่งพัสดุและสิ่งของ เป็นต้น

หมายเหตุ
            

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
             บรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
             ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
             รับพัสดุด่วนภายในประเทศ
             คัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ
             ลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ
             รับมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
             ส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัด
             ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
             รับสิ่งของด่วนภายในประเทศ
             คัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศ
             ลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ
             รับมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
             ส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัด
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
สายงาน :
   จัดการธุรกิจจัดส่งพัสดุ
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า คุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 1
เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า การจัดเตรียม บำรุงรักษาและควบคุมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า รวมถึงการรับพัสดุและสิ่งของด่วน การลำเลียงพัสดุและสิ่งของด่วน และการส่งมอบพัสดุและสิ่งของด่วนโดยเป็นบุคคลที่ 1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลขขั้นพื้นฐาน 2. มีทักษะการอ่านและสื่อสารในการปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 3. มีทักษะด้านการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกต้องและปลอดภัย 4. มีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 5. มีทักษะการปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 3
เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ คัดแยกพัสดุและสิ่งของด่วน และปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ รวมถึงการรับพัสดุและสิ่งของด่วน การลำเลียงพัสดุและสิ่งของด่วน ปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ การจัดเตรียมการนำส่งพัสดุและสิ่งของด่วนให้กับผู้รับ การส่งมอบพัสดุและสิ่งของด่วน และการส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัดโดยเป็นบุคคลที่ 1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลข 2. มีทักษะการสื่อสารภายในองค์กร และการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 4. มีความสามารถปฏิบัติที่หลากหลายและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 5. มีทักษะการใช้เครื่องสื่อสารและเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 6. มีความสามารถพัฒนาระบบงาน และจัดการปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 7. มีความละเอียดความรอบครอบ และใส่ใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้บริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้บริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้บริหารงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้บริหารธุรกิจจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้บริหารธุรกิจจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของด่วน ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.