TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             PUM-SHP-2-933300-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า การบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้า การขนย้ายสินค้าและจัดวางสินค้า รวมถึงการบรรจุหีบห่อสินค้าประเภทต่างๆ โดยเป็นบุคคลที่ 1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลข 2. มีทักษะการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อใช้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีความสามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 4. มีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า 5. มีความละเอียดความรอบครอบ และใส่ใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2 1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 6 เดือน หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงาน อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 1.2 ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 1 2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2 2.1 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 13 หน่วยสมรรถนะ ซึ่งมีหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 1 จำนวน 5 หน่วยสมรรถนะ 2.2 ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 1 แล้ว ไม่ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 1 อีก

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            บุคคลในกลุ่มอาชีพจัดส่งพัสดุและที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า เช่น พนักงานปฏิบัติการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อ พนักงานควบคุมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อและขนย้าย พนักงานปฏิบัติการบรรจุหีบห่อ พนักงานปฏิบัติการขนย้ายสินค้า พนักงานปฏิบัติงานควบคุมยานพาหนะ พนักงานปฏิบัติงานสำรวจสินค้าและสถานที่ในการขนย้าย พนักงานปฏิบัติงานประเมินและวิเคราะห์สินค้า พนักงานปฏิบัติงานตรวจสอบรายการสินค้า พนักงานปฏิบัติงานตรวจสอบการขนย้าย พนักงานปฏิบัติงานควบคุมการบรรจุหีบห่อ พนักงานปฏิบัติงานตรวจสอบการบรรจุหีบห่อ พนักงานปฏิบัติงานควบคุมการขนย้ายสินค้า เป็นต้น

หมายเหตุ
            

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
             บรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
             จัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
             บำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
             ใช้เส้นทางในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
             บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า
             จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้า
             ขนย้ายสินค้าขึ้นรถและลงรถ
             ขนย้ายสินค้าภายในที่อยู่อาศัย
             จัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด
             บรรจุหีบห่อสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์
             บรรจุหีบห่อสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
             บรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพนักบริหารการประปา ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพพนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพพนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.