TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า / จัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             LOG-WID-3-132407-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3ควรประกอบด้วย การมีทักษะและความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีชั้น 3 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) มีประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิบัติงานคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีอย่างน้อย 3 ปี และ 2) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ นักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3 จำนวน 6 หน่วย คือ 030103 - 030108

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            บุคคลในกลุ่มอาชีพคลังสินค้า ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้า เป็นต้น

หมายเหตุ
            

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             รับสินค้าด้วยเทคโนโลยี
             จัดเก็บสินค้าด้วยเทคโนโลยี
             เบิกจ่ายสินค้าด้วยเทคโนโลยี
             บรรจุสินค้าที่เบิกจ่ายใส่บรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี
             ขนถ่ายสินค้าขึ้นรถขนส่งด้วยเทคโนโลยี
             ตรวจนับสินค้าคงคลังด้วยเทคโนโลยี
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า
สายงาน :
   จัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ชั้น 4
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ชั้น 4ควรประกอบด้วย การมีทักษะและความรู้ด้านการวางแผน วิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.