TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> กลุ่มเครื่องจักสาน / ผลิตเครื่องจักสานเพื่อการอนุรักษ์และศิลปะร่วมสมัย

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ดูแลการบำบัด/กำจัดมลพิษทางน้ำ ชั้น 5

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             EVM-IWM-5-313201-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ดูแลการบำบัด/กำจัดมลพิษทางน้ำ ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลายในโรงงานอุตสาหกรรม มีทักษะระดับเทคนิคในการปฏิบัติการวางแผนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีทักษะในการวินิจฉัยงาน ตรวจสอบและแก้ปัญหาทางเทคนิคโดยใช้ความรู้และทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนให้คำแนะนำและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา มีทักษะการบริหารจัดการและการวางแผน และกำหนดนโยบายของโรงงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ และมีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ดูแลการบำบัด/กำจัดน้ำเสีย ชั้น 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ 2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ สำเร็จการศีกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการบำบัด/กำจัดมลพิษอากาศไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการบำบัด/กำจัดมลพิษทางน้ำไม่น้อยกว่า 7 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ สำเร็จการศีกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการบำบัด/กำจัดมลพิษทางน้ำไม่น้อยกว่า 9 ปีอย่างต่อเนื่อง 3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค และการสอบข้อเขียน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ดูแลการบำบัด/กำจัดน้ำเสีย ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             วางแผนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   กลุ่มเครื่องจักสาน
สายงาน :
   ผลิตเครื่องจักสานเพื่อการอนุรักษ์และศิลปะร่วมสมัย
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ………………… N/A ………………………………………………………………………………
ข้อมูลเบื้องต้น : ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือ มีความใส่ใจในการผลิต มีความประณีตในทุกขั้นตอน งานที่ผลิตจึงเป็นงานที่มีคุ...(ดูเนื้อหาเพิ่มเติม)
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานเครื่องจักสานอาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมสาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมสาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมสาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมสาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมสาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมสาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมสาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมสาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมสาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ ชั้น 7


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.