TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             SEC-VGS-3-541403-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยที่มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวจากผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ชั้น 3 ต้องมีสมรรถนะในการจัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในสถานการณ์ปกติ และปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในสถานการณ์ไม่ปกติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ต้องมีและเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสังเกต จดจำ ลักษณะ รูปพรรณ สิ่งผิดปกติได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการรักษาความลับได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีความสุภาพเรียบร้อยต่อบุคคลสำคัญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบพนักงานทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 3 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 2 และมีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 3. บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าทำการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 3 โดยไม่ผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 2 จะต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองประสบการณ์ทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ จากหน่วยงานต้นสังกัด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            พนักงานรักษาความปลอดภัย(บุคคลสำคัญที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
             ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในสถานการณ์ปกติ
             ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในสถานการณ์ไม่ปกติ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 2
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยที่มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้ โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุม และแนะแนวจากผู้บังคับบัญชา พนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 2 ต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในสถานการณ์ปกติ ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในสถานการณ์ไม่ปกติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ต้องมีและเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสังเกต จดจำ ลักษณะ รูปพรรณ สิ่งผิดปกติได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการรักษาความลับได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความสุภาพเรียบร้อยต่อบุคคลสำคัญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
พนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 2


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.