TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> อาชีพนักผังเมือง / การจัดทำแผนนโยบาย ผังยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการและงบประมาณ เพื่อชี้นำการพัฒนาและควบคุมให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนากับสุขภาวะชุมชน ในพื้นที่ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่พิเศษ

สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 7

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             TCP-000-7-216400-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 7

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            ตามลักษณะรายงานและทักษะความสามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อนได้ตามหน่วยสมรรถนะ เช่นเดียวกับผู้ประกอบอาชีพระดับชั้นที่ 5 และ 6 และสามารถให้คำปรึกษา และสามารถใช้ทักษะ โดยมีหน่วยสมรรถนะตั้งแต่ 011101 - 01110 มีประสบการณ์ในการตรวจสอบผู้ประกอบอาชีพระดับต่างๆ เพิ่มเติมจากระดับชั้นที่ 6 นอกจากนี้สามารถพัฒนาองค์กร และบุคลากรในอาชีพ ในความสอดคล้องกับคำอธิบายทั่วไปของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในระดับชั้นที่ 7 ที่กำหนดให้มีทักษะเป็นเลิศในการพัฒนาบริหารจัดการองค์กร ระบบและนวัตกรรมการทำงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กร กำหนดทิศทางและอนาคต และเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ระดับชั้นที่ 7 ต้องมีทักษะตามหน่วยสมรรถนะ 01101 – 01110 โดยหน่วยสมรรถนะที่ 10 เพิ่มเติมจากระดับชั้นที่ 6 กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ :- บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ในสาขาอาชีพนักผังเมืองนอกจากจะมีทัศนคติทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยไม่มีอคติ ต้องมีความรอบรู้ในทฤษฎีต่างๆ ของสหสาขาวิชา และมีทักษะในการหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา ลำดับความสำคัญ มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหา มีทักษะในการจัดทำนโยบาย แผนผังยุทธศาสตร์ และสามารถกำหนดแผนงานโครงการ งบประมาณ โดยบูรณาการแผน และผังยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระดับประเทศ ภาค จังหวัด และพื้นที่พิเศษ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายและสามารถบูรณาการแผนและผังระดับจังหวัด เมือง และชุมชน ออกข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติใช้บังคับ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สามารถกำหนดความสมดุลระหว่างการชี้นำการพัฒนากับสุขภาวะชุมชน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้ที่เข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพระดับชั้นที่ 7 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ :- 1) สำหรับผู้ได้เข้าสู่กระบวนการวิชาชีพระดับชั้นที่ 5 และเลื่อนขึ้นระดับชั้นที่ 6 มีความประสงค์จะเลื่อนขั้นระดับชั้นที่ 7 1.1) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพระดับชั้นที่ 6 ไม่น้อยกว่า 3 ปี 1.2) ต้องมีประสบการณ์ทำงาน โดยมีผลงานไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน โดยยื่นในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานพร้อมกับใบสมัคร 1.3) มีผลงงานจำนวน 5 ผลงาน เมื่อผ่านการสอบข้อเขียน ต้องสามารถแสดงการบรรยายครบตามหน่วยสมรรถนะที่ 01101 - 01108 และหัวข้อบรรยายที่กำหนดอื่นๆ จำนวน 1 ผลงาน อีกจำนวน 2 ผลงาน เป็นผลงานให้คำปรึกษาตามหน่วยสมรรถนะที่ 01109 และอีก 2 ผลงานเป็นผลงานตรวจสอบตามหน่วยสมรรถนะที่ 01110 โดยบรรยายในกระดาษ A4 ในแต่ละหน่วยสมรรถนะไม่เกิน 2 หน้า ถึงแม้ท่านจะมีผลงานบางส่วนไม่ครบการดำเนินงานตามหน่วยสมรรถนะ แต่สามารถบรรยายได้ครบทุกหัวข้อ ท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้ผลงานที่ได้ปฏิบัติจริงมายื่นขอ 1.4) จะต้องผ่านการพิจารณาใบสมัคร เพื่อมีสิทธิ์ในการสอบข้อเขียน 1.5) จะต้องผ่านการพิจารณาการสอบข้อเขียน เพื่อมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ทัศนคติ 1.6) จะต้องผ่านการพิจารณาการสอบข้อเขียน และผลงานแต่ละผลงาน ด้วยคะแนนเฉลี่ยจากผู้ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะต้องผ่านการพิจารณาสอบข้อเขียน และผลงาน ด้วยคะแนนเฉลี่ยจากผู้ประเมินที่มีคุณสมบัติรับรองโดยสถาบันหรือองค์กรวิชาชีพ การผังเมืองที่ได้รับการให้สามารถรับรองมาตรฐานตามกฎหมายให้สามารถรับรองมาตรฐานวิชาชีพการผังเมืองไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 1.7) จะต้องผ่านการพิจารณาใบสมัครและการสอบสัมภาษณ์ ด้วยการพิจารณาผ่านหรือไม่ผ่าน 2) สำหรับผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า (สายตรง) และได้ประกอบอาชีพนักผังเมือง ก่อนการประกาศการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ :- 2.1) แสดงวุฒิการศึกษาโดยการรับรองปริญญาจากสถาบันการอุดมศึกษาก่อนการประกาศการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า 5 ปี มีผลงานอย่างน้อย 5 ผลงาน โดยยื่นในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานพร้อมกับใบสมัคร 2.2) หรือผู้ที่ได้รับการยืนยันในตำแหน่งนักผังเมือง จากหน่วยงานราชการที่ว่าจ้าง 2.3) และผู้ที่เป็นสมาชิกระดับสามัญตลอดชีพจากสมาคมนักผังเมืองไทย หรือสถาบันวิชาชีพนักผังเมืองไทยที่ได้จดทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองทางกฎหมาย 2.4) เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติวิชาชีพจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน โดยยื่นในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานพร้อมกับใบสมัครโดยอย่างน้อย 1 ผลงานที่ยื่นจะต้องแสดงการบรรยายครบตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01101-01108 และหัวข้อบรรยายที่กำหนดอื่นๆ อีก 2 ผลงาน เป็นผลงานลักษณะให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมการบรรยายในหน่วยสมรรถนะที่ 01109 โดยต้องได้รับการรับรองจากผู้ที่ประกอบวิชาชีพระดับชั้นที่ 6 หรือ 7 จำนวน 1 ท่าน และอีก 2 ผลงานเป็นผลงานตรวจสอบตามหน่วยสมรรถนะที่ 01110 โดยได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพระดับชั้นที่ 7 จำนวน 1 ท่าน โดยบรรยายทุกผลงานในกระดาษ A4 ในแต่ละหน่วยสมรรถนะ ไม่เกิน 2 หน้า ถึงแม้ท่านจะมีผลงานบางส่วนไม่ครบ การดำเนินงานตามหน่วยสมรรถนะ แต่สามารถบรรยายได้ครบทุกหัวข้อ ท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้ผลงานที่ได้ปฏิบัติจริงมายื่นขอ 2.5) จะต้องผ่านการพิจารณาใบสมัคร เพื่อมีสิทธิ์ในการสอบข้อเขียน 2.6) จะต้องผ่านการพิจารณาการสอบข้อเขียน เพื่อมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ทัศนคติ 2.7) จะต้องผ่านการพิจารณาการสอบข้อเขียน และผลงานแต่ละผลงาน ด้วยคะแนนเฉลี่ยจากผู้ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะต้องผ่านการพิจารณาสอบข้อเขียน และผลงาน ด้วยคะแนนเฉลี่ยจากผู้ประเมินที่มีคุณสมบัติรับรองโดยสถาบันหรือองค์กรวิชาชีพ การผังเมืองที่ได้รับการให้สามารถรับรองมาตรฐานตามกฎหมายให้สามารถรับรองมาตรฐานวิชาชีพการผังเมืองไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 2.8) จะต้องผ่านการพิจารณาใบสมัครและการสอบสัมภาษณ์ ด้วยการพิจารณาผ่านหรือไม่ผ่าน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            นักผังเมือง

หมายเหตุ
            ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             มีทัศนคติทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกำหนดการปฏิบัติวิชาชีพ
             บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน
             วางแผนการหาข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ การใช้เทคนิควิเคราะห์และบูรณาการ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
             กำหนดวิสัยทัศน์ และจัดลำดับการแก้ปัญหา
             การจัดทำชนิดเอกสารและการสื่อสาร
             วางแผนการบริหารจัดการโครงการ
             บูรณาการจัดการศึกษาโครงการ แผนผังยุทธศาสตร์และนโยบาย
             จัดทำการเชื่อมโยงแผนและผังยุทธศาสตร์ จัดทำผังแม่บท ข้อกำหนดนโยบาย และข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อใช้บังคับ
             ประยุกต์ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา
             ประยุกต์ประสบการณ์ในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติวิชาชีพในระดับชั้นต่าง ๆ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   อาชีพนักผังเมือง
สายงาน :
   การจัดทำแผนนโยบาย ผังยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการและงบประมาณ เพื่อชี้นำการพัฒนาและควบคุมให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนากับสุขภาวะชุมชน ในพื้นที่ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่พิเศษ
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า
สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 6
ตามลักษณะและทักษะที่สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อนได้ตามหน่วยสมรรถนะ 01101 - 01108 เช่นเดียวกับผู้ประกอบอาชีพระดับชั้นที่ 5 และสามารถให้คำปรึกษาตามหน่วยสมรรถนะ 01109 ในความสอดคล้องกับคำอธิบายทั่วไป ของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในระดับชั้นที่ 6 พิจารณาถึงทักษะการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และที่ไม่สามารถนำองค์ความรู้จากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มีความหลากหลายประยุกต์ใช้ได้ สามารถกำหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กรโดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับชั้นที่ 6 ต้องมีทักษะตามหน่วยสมรรถนะ 01101 – 01109 กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ :- บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ในสาขาอาชีพนักผังเมืองนอกจากจะมีทัศนคติทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยไม่มีอคติ ต้องมีความรอบรู้ในทฤษฎีต่างๆ ของสหสาขาวิชา และมีทักษะในการหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา ลำดับความสำคัญ มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหา มีทักษะในการจัดทำนโยบาย แผนผังยุทธศาสตร์ และสามารถกำหนดแผนงานโครงการ งบประมาณ โดยบูรณาการแผน และผังยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระดับประเทศ ภาค จังหวัด และพื้นที่พิเศษ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายและสามารถบูรณาการแผนและผังระดับจังหวัด เมือง และชุมชน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักผังเมือง ชั้น 7

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 6


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.