TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> อาชีพนักผังเมือง / การจัดทำแผนนโยบาย ผังยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการและงบประมาณ เพื่อชี้นำการพัฒนาและควบคุมให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนากับสุขภาวะชุมชน ในพื้นที่ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่พิเศษ

สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 5

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             TCP-000-5-216400-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            ตามลักษณะงาน เป็นผู้ที่มีความรู้สหสาขาวิชา และมีทักษะการปฏิบัติงานในการบูรณาการ มีส่วนร่วม หรือเป็นผู้นำในการบริหารจัดการโครงการจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา และผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้ข้อยุติ เป็นแผนผังยุทธศาสตร์ นโยบาย และข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อใช้ในการนำไปสู่การปฏิบัติใช้บังคับต่อไป ในความสอดคล้องของคำอธิบายทั่วไป ของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีความสอดคล้องในการ มีทักษะ เทคนิคในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร โดยใช้ทฤษฎีเทคนิค สามารถพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการผังเมืองระดับชั้นที่ 5 ต้องมีทักษะตามหน่วยสมรรถนะ 01101 – 01108 โดยบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ในสาขาอาชีพนักผังเมืองนอกจากจะมีทัศนคติทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยไม่มีอคติ ต้องมีความรอบรู้ในทฤษฎีต่างๆ ของสหสาขาวิชา มีทักษะในการหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา กำหนดวิสัยทัศน์ จัดลำดับการแก้ปัญหา สามารถจัดทำเอกสารและสื่อสารทำความเข้าใจโดยการใช้การวางแผนบริหารจัดการโครงการ บูรณาการ การศึกษาโครงการ แผนผังยุทธศาสตร์และนโยบาย จัดทำการเชื่อมโยงแผนและผังยุทธศาสตร์ จัดทำผังแม่บท ข้อกำหนดนโยบาย ข้อกำหนดทางกฎหมาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ 1) ผู้ที่เข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพระดับชั้นที่ 5 (วุฒิการศึกษาสายตรง) ต้องมีคุณสมบัติที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานดังนี้ :- 1.1) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสายตรง ในสาขาวิชา (Transcripts) หรือ ที่ได้รับการรับรองปริญญาจากสถาบันการอุดมศึกษา 1.2) ต้องมีผลงานอย่างน้อย 1 ผลงาน โดยยื่นเป็นแฟ้มสะสมผลงานพร้อมใบสมัคร โดยแสดงการบรรยายแต่ละผลงานได้ครบตามหน่วยสมรรถนะที่ 01101 – 01108 และหัวข้อบรรยายที่กำหนดอื่นๆ โดยบรรยายในกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 หน้า ถึงแม้ท่านจะมีผลงานบางส่วนไม่ครบตามหน่วยสมรรถนะ แต่สามารถบรรยายได้ครบทุกหัวข้อ ท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้ผลงานที่ได้ปฏิบัติจริงมายื่นขอ 1.3) จะต้องผ่านการพิจารณาใบสมัคร และผลงาน เพื่อมีสิทธิ์ในการสอบข้อเขียน 1.4) จะต้องผ่านการพิจารณาการสอบข้อเขียน เพื่อมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ทัศนคติ 1.5) จะต้องผ่านการพิจารณาโดยการสัมภาษณ์ทัศนคติ 1.6) จะต้องผ่านการพิจารณาสอบข้อเขียน ด้วยคะแนนเฉลี่ยจากผู้ประเมินที่มีคุณสมบัติรับรองโดยสถาบันหรือองค์กรวิชาชีพ การผังเมืองที่ได้รับการให้สามารถรับรองมาตรฐานตามกฎหมายให้สามารถรับรองมาตรฐานวิชาชีพการผังเมืองไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 1.7) จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ ด้วยการพิจารณาผ่านหรือไม่ผ่าน 2) ผู้ที่เข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับชั้นที่ 5 (ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือปริญญาตรีสาขาอื่น) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ :- 2.1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี (สายตรง) หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ได้รับรองปริญญาจากสถาบันการอุดมศึกษา หรือจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ มีผลงานการประกอบวิชาชีพอย่างน้อย 6 ผลงาน (เนื่องจากไม่ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาสายตรง และจำนวนผลงานดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะรับรองมาตรฐานอาชีพแล้ว) โดยยื่นในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานพร้อมกับใบสมัคร 2.2) หรือเป็นผู้ที่ได้รับการยืนยันในตำแหน่งนักผังเมือง ผู้ช่วยนักผังเมือง ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์จากหน่วยงานราชการที่ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 2.3) หรือเป็นผู้ที่เป็นสมาชิกระดับสามัญตลอดชีพจากสมาคมนักผังเมืองไทยหรือสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองไทย ที่ได้จดทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองทางกฎหมายให้สามารถรับรองมาตรฐานวิชาชีพการผังเมืองไทย 2.4) ต้องเป็นผู้ที่ได้ผ่านการประกอบวิชาชีพการผังเมือง มีผลงานไม่ต่ำกว่า 6 ผลงาน พร้อมกับใบสมัคร ผลงานดังกล่าวต้องปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชั้นที่ 6 หรือ 7 จำนวนอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อการประเมินเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้นที่ 5 โดยสามารถแสดงการบรรยายแต่ละผลงานได้ครบตามหน่วยสมรรถนะที่ 01101 – 01108 และหัวข้อบรรยายที่กำหนดอื่นๆ โดยบรรยายในกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 หน้า ถึงแม้ท่านจะมีผลงานบางส่วนไม่ครบ การดำเนินงานตามหน่วยสมรรถนะ แต่สามารถบรรยายได้ครบทุกหัวข้อ ท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้ผลงานที่ได้ปฏิบัติจริงมายื่นขอ 2.5) จะต้องผ่านการพิจารณาใบสมัครและการยื่นผลงาน เพื่อมีสิทธิ์ในการสอบข้อเขียน 2.6) จะต้องผ่านการพิจารณาการสอบข้อเขียน เพื่อมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ทัศนคติ 2.7) จะต้องผ่านการพิจารณาการสอบข้อเขียน และผลงานแต่ละผลงาน ด้วยคะแนนเฉลี่ยจากผู้ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะต้องผ่านการพิจารณาสอบข้อเขียน และผลงาน จากผู้ประเมินที่มีคุณสมบัติรับรองโดยสถาบันหรือองค์กรวิชาชีพ การผังเมืองที่ได้รับการให้สามารถรับรองมาตรฐานตามกฎหมายให้สามารถรับรองมาตรฐานวิชาชีพการผังเมืองไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 2.8) จะต้องผ่านการพิจารณาใบสมัครและการสอบสัมภาษณ์ ด้วยการพิจารณาจากผู้ประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            นักผังเมือง

หมายเหตุ
            ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             มีทัศนคติทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกำหนดการปฏิบัติวิชาชีพ
             บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน
             วางแผนการหาข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ การใช้เทคนิควิเคราะห์และบูรณาการ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
             กำหนดวิสัยทัศน์ และจัดลำดับการแก้ปัญหา
             การจัดทำชนิดเอกสารและการสื่อสาร
             วางแผนการบริหารจัดการโครงการ
             บูรณาการจัดการศึกษาโครงการ แผนผังยุทธศาสตร์และนโยบาย
             จัดทำการเชื่อมโยงแผนและผังยุทธศาสตร์ จัดทำผังแม่บท ข้อกำหนดนโยบาย และข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อใช้บังคับ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   อาชีพนักผังเมือง
สายงาน :
   การจัดทำแผนนโยบาย ผังยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการและงบประมาณ เพื่อชี้นำการพัฒนาและควบคุมให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนากับสุขภาวะชุมชน ในพื้นที่ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่พิเศษ
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 6
ตามลักษณะและทักษะที่สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อนได้ตามหน่วยสมรรถนะ 01101 - 01108 เช่นเดียวกับผู้ประกอบอาชีพระดับชั้นที่ 5 และสามารถให้คำปรึกษาตามหน่วยสมรรถนะ 01109 ในความสอดคล้องกับคำอธิบายทั่วไป ของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในระดับชั้นที่ 6 พิจารณาถึงทักษะการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และที่ไม่สามารถนำองค์ความรู้จากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มีความหลากหลายประยุกต์ใช้ได้ สามารถกำหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กรโดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับชั้นที่ 6 ต้องมีทักษะตามหน่วยสมรรถนะ 01101 – 01109 กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ :- บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ในสาขาอาชีพนักผังเมืองนอกจากจะมีทัศนคติทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยไม่มีอคติ ต้องมีความรอบรู้ในทฤษฎีต่างๆ ของสหสาขาวิชา และมีทักษะในการหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา ลำดับความสำคัญ มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหา มีทักษะในการจัดทำนโยบาย แผนผังยุทธศาสตร์ และสามารถกำหนดแผนงานโครงการ งบประมาณ โดยบูรณาการแผน และผังยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระดับประเทศ ภาค จังหวัด และพื้นที่พิเศษ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายและสามารถบูรณาการแผนและผังระดับจังหวัด เมือง และชุมชน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักผังเมือง ชั้น 5

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 7


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.