TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservationand Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (TravelAgencies) / ปฏิบัติงานในอาชีพสำรองบัตรโดยสารได้อย่างมีคุณภาพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             THR-TAT-4-422102-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและการปฏิบัติงานหลากหลาย ที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 2 และ 3 ตลอดจนสามารถสร้างและรักษาทีมงานเพื่อส่งมอบบริการ สร้างและดำเนินการประเมินผลการริเริ่มกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ จัดการและแก้ไขข้อร้องเรียน และสถานการณ์ความขัดแย้ง วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน สอนทักษะในการทำงาน อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง ใช้ภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน จัดการและรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน พัฒนา ดำเนินการ และบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพสำรองบัตรโดยสาร ชั้น 4 ได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 2 จำนวน 15 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 3 จำนวน 18 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 4 จำนวน 11 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 44 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารอาวุโส (Senior Ticker Officer)

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             สร้างและรักษาทีมงานเพื่อส่งมอบบริการ
             สร้างและดำเนินการประเมินผลการริเริ่มผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์
             จัดการและแก้ไขข้อร้องเรียน และสถานการณ์ความขัดแย้ง
             วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม
             ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน
             สอนทักษะในการทำงาน
             อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง
             ใช้ภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน
             อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน
             จัดการและรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
             พัฒนา ดำเนินการ และบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservationand Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (TravelAgencies)
สายงาน :
   ปฏิบัติงานในอาชีพสำรองบัตรโดยสารได้อย่างมีคุณภาพ
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า คุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 3
เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 2 ตลอดจนสามารถส่งเสริมการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า จัดทำและนำเสนองาน ใช้เทคนิคการขาย (POINT OF SALE: POS) วางแผน สร้างระบบและกระบวนการทำงาน ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป บริหารจัดการตามสัญญาข้อตกลง เข้าใจรายงานทางการเงิน ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย บริหารการออกใบเสร็จและระบบการเรียกเก็บเงิน (BSP) ใช้กฎและขั้นตอนเรื่องราคาค่าตั๋วโดยสาร สำรองบริการเสริม นอกเหนือจากบัตรโดยสารเครื่องบิน สร้างและออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ สร้างและออกบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วโปรโมชั่น สร้างและออกบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ จัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการขาย ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ประสานงานสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 5
เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน ที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 2, 3 และ 4 ตลอดจนสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ วางแผนและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทางการตลาด พัฒนา จัดการและประเมินผลกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย เตรียมการ จัดโครงการฝึกอบรม และประเมินผลโครงการ สรรหาและคัดเลือกพนักงาน จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน จัดการความหลากหลายในที่ทำงาน บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน วางแผน ดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน เป็นผู้นำและบริหารคน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
สำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 6


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.